I eliteungdomsklubber er PHV et allerede kendt begreb, for nogle bedst kendt som 'vækstspurt'.

I breddefodbolden er selve begrebet PHV ikke så kendt, men problemstillingen i sig selv er nok velkendt for de fleste klubber med spillere i de yngste ungdomsrækker.

PHV (Peak Height Velocity)

PHV er er et begreb for det tidsrum, hvor en teenager oplever sin hurtigste opadgående vækst i sin statur.

PHV er således det tidspunkt, hvor man vokser hurtigst under sin teenagevækst - også kaldet vækstspurten.


Men hvad er PHV egentlig?

Kort fortalt har de fleste ungdomshold nok et par spillere, der er mindre end gennemsnittet og tilsvarende et par spillere, der er væsentligt større end gennemsnittet. Alle vokser simpelthen ikke lige hurtigt.

Det kan der være forskellige årsager til. Nogle er bare ikke for alvor kommet i gang med vokseprocessen i puberteten eller er født sent i årgangen, mens andre oplever det modsatte.

PHV (vækstspurt) er så bare en målbar enhed for det tidspunkt, hvor en spiller vokser mest intenst som teenager. Og forskellene i de individuelle PHV-målinger fra spiller til spiller kaldes så relativ væksteffekt.

Det siger ikke ret meget om fodboldevnerne, om man er stor eller lille, men i ungdomsårgangene bliver det pludseligt tydeligt, at fysikken også har en betydning for både trivsel og udvikling.

Kender du dem?

I herrelandsholds-regi har typer som Thomas Delaney, Joakim Mæhle og Lucas Andersen været blandt dem, der kunne være faldet igennem, fordi deres vækst skete relativt senere end deres jævnaldrende.

Det kan være svært at begå sig, alene fordi man er lidt lille af sin alder - og så er det måske ikke så sjovt og motiverende at spille fodbold længere. Og det kan være svært at udvikle sig fodboldmæssigt tilligemed.

Sådan måler man PHV

Selve PHV-målingen er teknisk set en algoritme opfundet af en belgisk forsker. Der måles på fem parametre:

  • Måling af højde stående
  • Måling af højde siddende ret (overkrop og underkrop-proportioner udvikler sig nemlig i forskellige tempi)
  • Måling af kropsvægt
  • Fødselsdato
  • Måledato


Selve måleprocessen tager kun få minutter pr. spiller og det vurderes passende at foretage målingen ca. hver fjerde måned. PHV-målingen giver et ret præcist estimat på, hvornår spilleren er højest i sin vækstspurt, og dermed kan det estimeres, hvor spilleren aktuelt er i sin vækst.

I forbindelse med måden at foretage disse målinger uden at gå på kompromis med spillernes trivsel er der en dialog med en organisation med erfaring på området. På drengesiden vil målingerne være mest præcis for U13-U15 årgangene, mens de slet ikke foretages for piger, da piger generelt er ca. to år forud for drengene i deres fysiske udvikling, og dermed vurderes de pt. for unge til dens slags målinger.


Hvor langt er PHV og relativ væksteffekt i fodbolden?

I DBU Analyse er der netop igangsat et toårigt projektforløb, hvis formål er at generere viden om relativ væksteffekt. Grunden til behovet for viden er at undgå fravalg/frafald.

Hvis man som klub ikke forholder sig til den fysiske udvikling, risikerer man bl.a. at vælge forkert ift. spillerpotentialet på sigt. Hvis man er sent udviklet og ikke får andre tilbud end med jævnaldrende, vil man være bagefter, hvilket kræver en stærk psyke at trives og kan ende i frafald.

Det handler nemlig om at give spillerne de bedste forudsætninger for at få de gode oplevelser i fodboldlivet.

Derfor er der på flere områder projekter i gang med det mål at generere viden. I flere future-talentcentre er tilbuddet målrettet spillere med sen PHV og med isoleret fokus på den type spillere. På Sjælland igangsættes desuden snart et pilotprojekt med en særskilt U13-turnering for enkelte hold i hhv. de øverste og de laveste rækker, hvor man må dispensere for alle de U14-spillere, der har en sen PHV.

Vidensindsamling på tidligt stadium i breddefodbold
Det er endnu meget tidligt i processen, men målet med pilotprojektet er at opnå viden om bl.a, hvilke forskelle disse spillere oplever i matchningen og hvordan trænerne oplever udbyttet for spillerne.

Fra DBU Jyllands side er ungdomsudvalgsformand, Lars Olesen, åben over for at tage højde for nye teknologier i stræben efter at gøre de gode fodboldoplevelser tilgængelige for flest mulige:

- Der skal være mere end én vej i dansk fodbold, ikke kun en fødselsattest i starten af året eller en tidlig fysisk udvikling. Vi skal bare være opmærksomme på, at vi er på et meget tidligt stadium i forhold til faktuel viden i breddefodbolden.

SÅDAN LYDER FORSLAGET FRA IF LYSENG:

Spillere, der via PHV-målinger kan dokumenteres at være fysisk senere udviklede, kan få dispensation til at spille en årgang ned, og holdet skal kunne få lov til at spille med om JM.

Toppunktet i vækstspurten kaldes Peak Height Velocity (PHV) og angiver, hvornår i puberteten spilleren oplever den mest eksplosive vækst.

Begrundelse
Det ønskes, at der skal være forskel på konsekvensen af tildelte dispensationer:

  • En PHV-dispensation skal ikke medføre fratagelse af mulighed for JM-deltagelse
  • En anden dispensation skal medføre fratagelse af mulighed for JM-deltagelse

Konsekvenser
PHV-måling vil blive en del af nogle klubbers ansøgning om dispensation til for gamle spillere.
Hold med dispensation tildelt pga. dokumenteret senere udvikling via PHV-måling, kan spille med om JM.

Tidsperspektiv
Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårssæsonen 2022.