MENU

DBU styrker samarbejdet med kommunerne

DBU lancerer kommunestrategi for de kommende fire år i samarbejde med DIF. Strategien er et fælles udviklingsprojekt, der har til formål at styrke den lokale indsats overfor børn og unge, sundhed og sociale indsatser.


Aktiviteter der sætter fokus på børns trvisel vil være et af fokusområderne i DBU's nye fireårige kommunestrategi. Foto: Steen Brogaard


Alle børn i Danmark skal have et fodboldtilbud.

Fodbold skal medvirke i forebyggelsen af livsstilssygdomme.

Og fodbolden skal med dens store popularitet og udbredelse være med til at skabe nye idrætsmiljøer.  

Det er nogle af ambitionerne i Dansk Boldspil-Unions (DBU) fireårige kommunestrategi, der er bygget op som et fælles udviklingsprojekt, der aktivt involverer DBU’s medlemsorganisationer, Divisionsforeningen og lokalunionerne, og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

”Med kommunestrategien kan vi gøre en markant forskel for vores 1.672 klubber, fodboldspillere i alle aldre, landets kommuner og samfundet generelt. Vi vil bestræbe os på at markere os endnu tydeligere på landkortet i de kommende fire år, og med dialog og samarbejde som nøgleord er jeg overbevist om, at vi sammen med de relevante partnere kan styrke og udvikle dansk fodbold og fodboldens sociale betydning,” udtaler DBU formand, Allan Hansen. 

Formålet med kommunestrategien er således at intensivere samarbejdet på det kommunale niveau og i langt højere grad udnytte de samarbejdsmuligheder, DBU som fodboldforbund og dermed Danmarks største idrætsgren kan tilbyde landets kommuner og vice versa.


Strategi med tre temaer


Kommunestrategiens overordnede mål er at få så mange mennesker som muligt til at spille fodbold og bruge fodbolden som løftestang til at tage et større samfundsmæssigt ansvar. For at nå målene bygger DBU’s kommunestrategi på tre hovedindsatsområder med særlig samfundsmæssig relevans:

  • Børn og unge: DBU ønsker at fokusere på, hvordan DBU’s fodboldklubber kan spille en rolle i implementeringen af den nye skolereform, hvor det både handler om at give eleverne en aktiv hverdag og samtidig introducere dem til foreningstankegangen og den værdi, foreningssporten giver det danske samfund. Derudover sigter området på at tilbyde opkvalificering af lærere og pædagoger vedrørende fodboldundervisning, skabe fodboldtilbud til alle børn, skabe optimale forhold for talentudvikling og sikre trivslen i alle fodboldklubber.
  • Sundhed: Ved at udbyde fodbold som fleksibel motionsform - Fodbold Fitness - er DBU’s mål at sikre fodboldsporten som en attraktiv aktivitet for så mange forskellige målgrupper som muligt. Fodboldens sundhedsmæssige effekter er veldokumenterede, og fodbolden skal medvirke til at forbygge og behandle livsstilssygdomme. Indsatsområdet sundhed vil primært fokusere på aktiviteten Fodbold Fitness, som blev introduceret i foråret 2010.

  • Social indsats: DBU ønsker at fokusere på inklusion og sikre, at børn fra eksempelvis socialt udsatte boligområder har mulighed for at spille fodbold, ligesom fodbolden skal medvirke til at skabe idrætsmiljøer for alle i det danske samfund. Via Street Soccer er målet at skabe nye idrætsmiljøer, der kan tiltrække især unge mennesker, mens DBU’s Get2 Fodboldskoler fortsat skal sikre sommerferietilbud og introduktion til foreningslivet til børn af anden etnisk herkomst fra socialt belastede boligområder.

Hovedindsatsområderne tager således både sit udgangspunkt i eksisterende og afprøvede aktiviteter som for eksempel DBU’s Fodboldskoler og Fodbold Fitness, men vil ligeledes byde på nye aktiviteter som eksempelvis Klubfidusen, ligesom nye lokale initiativer mellem klubber og kommuner vil se dagens lys de kommende år.

Udover de tre hovedindsatsområder, der indgår i det fælles udviklingsprojekt med DIF, vil DBU og DBU’s lokalunioner ligeledes arbejde med faciliteter, klubudvikling og klubsamarbejde som tema. Området skal blandt andet sikre optimale forhold for frivillige og de bedst mulige facilitetsbetingelser for klubberne.


Udgangspunkt i 1.672 fodboldklubber

Kommunestrategien tager sit udgangspunkt i DBU’s 1.672 fodboldklubber, der skal sikres de bedst mulige betingelser for at samarbejde med deres respektive kommuner.

Det konkrete samarbejde mellem klub og kommune udgør således det lokale niveau i strategien, hvor fokus er på at sikre, at både bredde- og eliteklubber opnår fordele indenfor udvikling, netværk, drift, faciliteter og i forbindelse med afviklingen af events.

DBU’s bredere visioner i forhold til for eksempel vidensdeling, offentlig debat og større partnerskaber udgør det andet og centrale niveau i operationaliseringen af strategien.,

Kommunestrategien er formuleret af DBU’s Samfundsgruppe med inddragelse af en ad hoc-gruppe bestående af lokale repræsentanter, og den står på skuldrene af DBU’s strategi ’Vejen mod 2015’, der således understøtter DBU’s overordnede mission og vision.

DBU’s kommunestrategi er et fælles udviklingsprojekt med DBU’s seks lokalunioner, Divisionsforeningen og DIF som medspillerne i det fireårige projekt fra 1. januar 2014 til 31. december 2017. Projektet beløber sig til en samlet investering på godt 10,3 millioner kroner, hvoraf DIF bidrager med godt 4,2 millioner kroner.

DBU’s Breddeledergruppe har det formelle ansvar for operationaliseringen af kommunestrategien, mens Divisionsforeningen indgår i den administrative organisering, fordi strategien også inddrager det professionelle fodboldniveau.

Den kommende periode vil blive brugt på at styrke og geare organiseringen internt til gennemførelsen af strategien samt at udarbejde en landsdækkende handlingsplan for de tre hovedindsatsområder i samarbejde med DIF.

Log ind