Klubbens strategi og værdisæt

Oftest når en forening stiftes, udarbejdes en strategi hvor værdierne for klubben skrives ned. Ligeledes kan et visionsgrundlag og mission udarbejdes. Hvad skal foreningens strategi indeholde, og hvordan definerer man bedst foreningens vision, mission og værdier?


Strategien opstiller foreningens langsigtede mål med succeskriterier for, hvornår målene er nået. Desuden indeholder strategien årlige handlingsplaner og tidsplaner og gør det klart, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver.
Uden en strategi kan en forening flakke rundt som en forvirret høne. Strategien er det, der giver foreningen mål og fælles retning. Derfor er det ikke alene vigtigt at få udarbejdet en strategi, men det er også vigtigt at få udviklet den rigtige strategi, som passer til netop jeres forening.

Sådan griber I som klub en strategiudvikling an (herunder vision, mission og værdier):

 1.  Lav en køreplan for klubbens strategiforløb

  Det første, I skal gøre, er at lægge en plan for hele strategiforløbet, herunder hvem der skal involveres, hvordan og hvornår. Det er en god idé at nedsætte en arbejdsgruppe, der har ansvar for hele strategiforløbet. I bør desuden afklare, hvornår strategiforløbet skal starte og slutte. det kan for eksempel være en del af bestyrelsen, en del af foreningens frivillige eller en blandet gruppe som repræsenterer alle i klubben.

 2. Definér klubbens vision

  Visionen er den drøm, foreningen har for sin målgruppe eller sag. Det kunne for eksempel være at foreningen ønsker at have hold til alle målgrupper; børn, unge og voksne. Eller at klubben skal have et bestemt antal medlemmer. Strategien er sat i verden for at nå foreningens vision.

  En vision beskriver altså den verden, som foreningen ønsker og samtidig er visionen med til at tydeliggøre foreningens eksistensberettigelse. Visionen kan være et realistisk ønskescenarie, som ligger nogle år ude i fremtiden, men det kan også være noget urealistisk, nærmest uopnåeligt, som kan fungere som en ledestjerne, foreningen sigter efter.

  Når I formulerer foreningens vision, er det vigtigt, at I tænker over, at det skal være nemt for nye medlemmer og frivillige at kunne forstå den og få en klar idé om foreningens virke.
  Visionen skal gerne kunne inspirere, så foreningens medlemmer og frivillige kan gentage den med stolthed når de taler om foreningen og hvad den står for.

 3. Formulér klubbens mission

  Missionen fortæller, hvad foreningen skal, og hvilken opgave den er sat i verden for at løse. Missionen beskriver altså, hvordan visionen kan omsættes til virkelighed. Missionen behøver hverken at være konkret eller målbar, men den skal give udefrakommende en idé om, hvilke typer aktiviteter foreningen arbejder med.

  En mission skal rumme 3 hovedelementer:

  a. Hvad klubben gør (aktiviteter)
  b. Hvem i klubben, der gør det, den gør, for (målgruppen)
  c. Hvorfor klubben gør, som den gør (målet)

  I udarbejdelsen af klubbens mission er det vigtigt, at I afstemmer ambitionsniveauet med de ressourcer, som klubber har. Samtidig gælder der for missionen, ligesom for den overordnede strategi, at I skal turde revidere den.

 4. Konkretiser klubbens værdier

  Som det sidste led i stratigiudviklingen skal I som klub udarbejde et værdisæt – klubbens værdigrundlag. Dette skal skabe den fælles platform i arbejder ud fra. Værdisættet skal beskrive den adfærd og det samspil, som klubben ønsker, skal kendetegne den og dens frivillige. Det kan for eksempel være klubbens tilgang til mennesker, en overbevisning eller principper for klubbens virke. Bevidste og fælles værdier udgør et vigtigt holdningsmæssigt og adfærdsmæssigt grundlag, som skaber en stærk og bæredygtig kultur i klubben. En fælles tilslutning til værdierne, gør samarbejdet lettere og mere overskueligt for klubbens medlemmer og frivillige – det vil således gøre det lettere at give ansvar til de frivillige og gøre det nemmere for de frivillige selv at tage ansvar, fordi der kan tages udgangspunkt i de fælles værdier.

  Ved udarbejdelse af værdier er det modsat visionen, vigtigt at værdierne er realistiske at leve op til. En tommelfingerregel er ikke at udarbejde mere end 5-6 værdier, da det ellers kan blive udfordrende for klubbens medlemmer, frivillige og ansatte at huske.

Strategien skal passe til jeres forening. Med tiden kan det være fornuftigt at genbesøge disse værdier. Måske trænger de til at blive diskuteret og opdateret. Strategien bør gentænkes hver gang, der sker større forandringer i foreningen, da forandringer i eksempelvis foreningens struktur kan have betydning for, hvordan foreningen mest hensigtsmæssigt når de mål, den har sat sig. Helt konkret kan der eksempelvis være behov for at ændre strategien, hvis foreningen tager hul på nye initiativer eller store projekter, som har betydning for hele foreningen. Ligeledes kan der også være behov for at revidere strategien, hvis foreningen går ind i en ny fase - eksempelvis hvis foreningen ansætter nye medarbejdere, får nye bestyrelsesmedlemmer mv.

 1. Find klubbens nuværende værdier frem
 2. Tag en runde, hvor alle fortæller, hvad de mener, værdierne betyder i forhold til:
  a. Jeres samarbejde i bestyrelsen
  b. Klubbens træningsfilosofi
  c. Jeres måde at samarbejde med frivillige på.
 3. Diskutér, om i bør uddybe værdierne eller redigerer værdigrundlaget