Disciplinærsager

DBU Jylland behandler flere forskellige typer disciplinærsager, og arbejdsgangen varierer en smule afhængig af, hvilken form for disciplinær problemstilling, der er tale om.

Her er samlet et par eksempler på arbejdsgangen i to typiske typer af disciplinærsager, fra den første mail ankommer, til den endelige kendelse er afsagt.

For alle protester og klager gælder det, at de altid skal indsendes af den pågældende klubs formand eller en anden kontaktperson, som klubben har udpeget over for DBU Jylland.

Behandling af diverse sager, forespørgsler m.v.

 • Henvendelse til DBU Jylland Turneringer.
 • Administrationen kontrollerer, at protestgebyret er indbetalt. Hvis ikke rykkes herfor, og sagen afventer. 
 • Eventuelle udtalelser indhentes straks. Der gives svarfrist på tre dage. 
 • Hvis svarfristen ikke overholdes, sendes en rykker med svarfrist på tre dage. Hvis den nye svarfrist ikke overholdes, gives bøde.
 • Hvis der stadig ikke er modtaget svar efter tre dage, sendes sagen til disciplinærudvalgets medlemmer, som så vidt muligt afgør sagen på det foreliggende grundlag.
 • Hurtigst muligt efter at alt materiale er indhentet, sendes sagens akter til disciplinærudvalgets medlemmer. I tilfælde af formodet vold informeres udvalgets medlemmer omgående. 
 • Administrationen foreslår en afgørelse vedrørende sagen. 
 • Hvis minimum to af udvalgets medlemmer senest to dage efter modtagelsen har truffet afgørelse, og denne er i overensstemmelse med afgørelsesforslaget, betragtes sagen som afgjort. 
 • Hvis et udvalgsmedlem inden to dage tilkendegiver, at sagen ønskes drøftet på telefon- eller udvalgsmøde, træffes afgørelsen på det nævnte møde. 
 • Senest to dage efter at sagen er afgjort, sendes svar til de implicerede parter. 
 • Alle svar/afgørelser skal indeholde så høj en grad af information/vejledning til parterne som muligt. 
 • Det er altså ikke kun udvalgets opgave at idømme karantæner, straffe m.v. men i lige så høj grad at informere/vejlede de implicerede parter.

 

Grafik Sagsgang1 Disciplinær

 

Behandling af protestsager (f.eks. vedrørende ulovlig spiller) 

 • Protest modtages.
 • Administrationen undersøger straks, om alt relevant materiale er tilstede. 
 • Administrationen kontrollerer, at protestgebyret er indbetalt. Hvis ikke rykkes herfor, og sagen afventer. 
 • Eventuelle udtalelser indhentes straks hos klub, dommer eller andre relevante parter. Der gives en svarfrist på tre dage. I alle tilfælde skal den klub, der er part i sagen, straks orienteres skriftligt om, at der er nedlagt protest. 
 • Hvis svarfristen ikke overholdes, sendes to dage senere en rykker med svarfrist på tre dage. I brevet anføres, at hvis svarfristen ikke overholdes, gives bøde. 
 • Hvis svar stadig ikke er modtaget efter tre dage, sendes sagen til disciplinærudvalgets medlemmer, som så vidt muligt afgør sagen på det foreliggende grundlag. 
 • Senest to dage efter at alt materiale er indhentet, sendes sagens akter til disciplinærudvalgets medlemmer. 
 • Administrationen foreslår en afgørelse vedrørende sagen. 
 • Hvis minimum to af udvalgets medlemmer senest to dage efter modtagelsen har truffet afgørelse, og disses afgørelse er i overensstemmelse med forslaget, betragtes sagen som afgjort. 
 • Hvis et udvalgsmedlem inden to dage tilkendegiver, at sagen ønskes drøftet på telefon- eller udvalgsmøde, træffes afgørelsen på det nævnte møde. 
 • Senest to dage efter at sagen er afgjort, sendes svar til de implicerede parter. 
 • Alle svar/afgørelser skal indeholde så høj en grad af information/vejledning til klubberne som muligt.

 

Grafik Sagsgang2 Disciplinær