Ankesager

Hvis en klub ikke kan godtage en afgørelse fra DBU Jyllands disciplinærudvalg og vurderer, at kendelsen er forkert, har klubben mulighed for at indbringe sagen for DBU Jyllands appeludvalg, der er ankeinstans for disciplinærsager.

DBU Jylland behandler årligt omkring 25 af den slags ankesager.

En ankesag skal indsendes til DBU Jylland senest 14 dage efter, at klubben har modtaget afgørelsen fra disciplinærudvalget. Ankes sagen ikke inden for den tidsramme, vil DBU Jylland afvise ankesagen.

For at DBU Jylland kan behandle en ankesag, er det desuden en forudsætning, at den indsendes af en officiel kontaktperson, som kan være klubbens formand eller en anden person udpeget af klubben over for DBU Jylland. Det skal sikre, at det er selve klubben, der står bag en eventuel anke – ikke en træner eller lignende.

Lige som det er tilfældet ved indsendelse af en disciplinærsag, bliver klubben også ved ankesager pålagt et ankegebyr, idet behandlingen af en sådan sag pålægger DBU Jylland et vist ressourceforbrug. Hvis klubben får medhold i sin anke, vil ankegebyret naturligvis blive refunderet. Pt. er gebyret for at indsende en anke 1.000 kroner.

Appeludvalget består af tre uafhængige personer. De er alle frivillige ledere, som er valgt direkte af de jyske klubber på DBU Jyllands delegeretmøde. For at sikre en så høj grad af neutralitet som muligt er sekretæren for appeludvalget uafhængig af DBU Jyllands turneringsafdeling, der rent administrativt understøtter behandlingen af disciplinærsagerne. 

Hvilke sager kan ankes?

Når DBU Jyllands disciplinærudvalg har truffet en afgørelse, har sagens parter i følgende tilfælde mulighed for at anke afgørelsen til appeludvalget – så længe det gøres inden 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget.

 • Bøder, erstatninger mv. over 1.000 kroner.
 • Idømte karantæner på mere end 1 dag.
 • Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i DBU Jyllands turneringer.
 • Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i DBU Jyllands turneringer.
 • Andre afgørelser, når DBU Jyllands bestyrelse eller disciplinærudvalget giver tilladelse til det ud fra en vurdering af sagens karakter.

Se mere i § 20 i DBU Jyllands love og regler

Behandling af ankesager

 • Anken modtages i DBU Jyllands disciplinærudvalg og videresendes til DBU Jyllands appeludvalg.
 • Sekretæren for appeludvalget kvitterer for modtagelsen af sagen.
 • Appeludvalget behandler sagen hurtigst muligt (som oftest sker det inden for en uge) via telefonmøde.
 • Appeludvalgets afgørelse udsendes til de involverede parter.

Særligt alvorlige sager kan ankes til DBU

I helt særlige tilfælde kan sanktioner af alvorligere karakter ankes til DBU. Det drejer sig om:

 • Bøder, erstatninger mv. over 5.000 kroner.
 • Udelukkelse på mere end 11 spilledage.
 • Udelukkelser af mere end seks måneders varighed.

Hvis en klub ønsker at anke en anden type sag/sanktion, skal DBU Jylland give sin tilladelse til, at den kan ankes til DBU.

Fristen for at anke en afgørelse til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Jyllands endelige afgørelse.

Alle ankesager til DBU skal indsendes gennem DBU Jylland.

Når ankeinstanserne i DBU Jyllands appeludvalg og i yderste konsekvens DBU er udnyttet, eller tidsfristerne er udløbet, er alle sager endeligt afgjort.

Se mere i §46 i DBU Jyllands turneringsreglement