DBU Jyllands historie

DBU Jyllands formænd gennem tiderne

 

Kridtstreger i JBU’s historie 

1895 
Med 18 stemmer mod 1 bliver Jydsk Boldspil-Union stiftet d. 1. december i Aarhus Håndværkerforening. 
Indbydere til mødet er postassistent Mazanti, Fredericia, adjunkt Weilbach, Vejle og toldkontrollør Meyer, Kolding. Desuden er der repræsentanter fra klubber i Aalborg, Århus, Hjørring, Horsens, Odder og Skanderborg.

Unionen stiftes af cricket-entusiaster som en ren cricket-union på grund af utilfredshed med DBU. JBU bliver delt i tre kredse, hvis formænd udgør JBU’s bestyrelse sammen med en formand valgt på delegeretmødet.

Den første formand bliver Mazanti og bestyrelsens øvrige medlemmer er de tre kredsformænd: Jul. Nielsen, Hjørring, Ankerstjerne Sørensen, Århus og Weilbach, Vejle.


1899 
Emanuel Westphall, Aalborg, forslår indførelse af en fodboldturnering, men kan ikke skaffe det fornødne flertal.


1902
JBU’s første fodboldturnering gennemføres. Emil Arfelt, Aalborg, er turneringsleder. Jobbet er let. Der er kun tilmeldt fire hold, og turneringen afvikles på een dag.

Cimbria fra Aalborg slår i første kamp Håndværkernes IF, Aalborg, med 8-2. Esbjerg og Horsens spiller 2-2, og da Esbjerg afstår fra at spille omkamp, går Horsens til finalen. Her bliver holdet dog slået 17-0 af Cimbria.


1906
I de første år bliver der kåret en mester om både foråret og efteråret. I 1906 bliver turneringen helårlig. Antal medlemsklubber er steget til 22. Der bliver oprettet en andetholdsrække.


1907
Efter en intensiveret markedsføring af fodboldspillet er antallet af medlemsklubber steget til 33. 
Bestyrelsen udvides til fem medlemmer: Mazanti, Fredericia, Laurits Nielsen, Horsens, Arnold Jensen, I.M. Andersen, Århus og E. Westphall, Aalborg.


1910
Der er nu 36 medlemsklubber. I A-rækken deltager 21 hold. I B-rækken 18. Aalborg deltager med i alt ni hold. Århus har fire med.


1911
Hans Gossmann, Århus, senere formand for JBU, indvælges i bestyrelsen.


1913
Der er 30 deltagere til delegeretmødet i Vejle. Det hidtil største i unionens historie. Der er nu 38 medlemsklubber, 19 hold i A-rækken og 19 i B-rækken.


1914
På Hans Gossmanns forslag bliver der for første gang udbudt en juniorturnering. Seks hold deltager: Aarhus 1900, AGF, Grenå Boldklub, Odder IGF, Randers Freja og Skanderborg Boldklub.
Holdene fordeles på to puljer, og Aarhus 1900 vinder turneringen.


1917
På grund af forflyttelse til Sjælland må JBU’s stifter, Mazanti, trække sig som formand. Han afløses af Laurits Nielsen. 
JBU har fra DBU modtaget 800 kr. til brug ved arrangementer af kampe mod stærke hold fra andre unioner. Pengene tilfalder Viborg FF, Ringkøbing IF, Horsens fS, Esbjerg Boldklub, Aarhus 1900 og Hjørring IF.


1918
Delegeretmødet i Kolding vedtager at udvide bestyrelsen fra fem til syv medlemmer. Det vedtages også, at tennis optages i unionen, men tennisspillernes indmeldelse var kun af kort varighed. 
Købmand, Bernhard Fogh, Skive, giver unionen 500 kr. til at fremme unionskampene. Juniorturneringen omfatter nu 13 hold.


1920
I genforeningsåret kan JBU byde velkommen til Sønderborg, Aabenraa og Haderslev. Antallet af medlemsklubber er nu 68. Juniorturneringen har deltagelse af 24 hold.
E. Westphall træder ud af JBU’s bestyrelse og erstattes af den senere formand, Johannes Høiriis.


1921
På delegeretmødet i Fredericia bliver det oplyst, at antallet af medlemsklubber er steget til 86: 53 byklubber og 33 landklubber. 
JBU’s turnering afvikles med 30 hold i førsteholdsrækken og 55 hold i andetholdsrækken.


1922
På delegeretmødet i Ringkøbing besluttes det, at der oprettes en Mesterrække bestående af de syv puljevindere i førsteholdsrækken: Aalborg Chang, Skive, Struer, AGF, Vejle, Vejen og Haderslev.


1923
JBU får sin første landsholdsspiller: Th. Schultz, Vejen.


1924
JBU er nu vokset til 108 medlemsklubber. Det bliver vedtaget at oprette en pokalturnering. Til gengæld kniber det med at skaffe dommere til det stigende antal kampe.


1925
JBU opretter kontor på Rungstedvej 26 i Århus. Johannes Høiriis bliver leder af kontoret, hvorfor han træder ud af bestyrelsen.


1926
Der er formandsskifte i JBU. Laurits Nielsen trækker sig tilbage og afløses af Hans Gossmann.
På delegeretmødet i Esbjerg besluttes det, at Mesterrækken opdeles i to puljer.


1927
Første nummer af JBU-bladet udkommer d. 1. oktober. Redaktør er Emanuel Westphall.
Samme år kan AGF for første gang præsentere et engelsk hold i Jylland. Det er Middlesborough. For første gang tilbyder JBU ynglinge-fodbold.


1928
Mesterrækken ændres. Det betyder, at der nu er to puljer på hver seks hold, en Mellemrække med 30 hold i fem puljer, en A-række med 48 hold i otte puljer og en B-række med seks hold i hver pulje.


1933
JBU træffer aftale med SBU om unionskampe, og JBU møder senere på året SBU og FBU med to forskellige hold på samme dag. 
På delegeretmødet kræver formand Hans Gossmann, at JBU med sine 200 klubber får en større repræsentation i DBU.
På grund af manglende tilslutning opløses JBU’s pokalturnering.


1934
Hans Gossmanns forslag om større repræsentation i DBU bliver fulgt op på dette års delegeretmøde.
Der er ingen grund til, siger han, at de københavnske klubber skal dominere dansk fodbold.


1935
JBU holder sit første trænerkursus. Det finder sted i Århus d. 17. og 18. april. Der var anmeldt lige ved 100 deltagere, men der er kun plads til, at halvdelen kan deltage.
På delegeretmødet bliver det vedtaget at oprette en grundfond på 25.000 kr. af unionens formue, som er på 55.000 kr.


1939
I februar 1939 må formand Hans Gossmann af private grunde trække sig tilbage. Han afløses af Niels Madsen, Aalborg.


1940-45
På trods af besættelsens vanskeligheder oplever JBU og jysk fodbold fortsat fremgang. I 1940 er antallet af juniorhold steget til 109. I 1943 indmeldes 41 nye klubber, så det samlede antal er 476. 
I 1943 beslutter besættelsesmagten at forbyde alle sportskampe. Det blev dog senere lempet til, at fodboldkampe kan afvikles uden tilskuere. Unionens vækst bliver dog ikke bremset af dette. I 1944 kommer 38 nye klubber til. 
I februar 1945 er JBU’s bestyrelse nødt til at suspendere turneringerne i mester- og mellemrækken. Man planlagde i stedet en ”nødturnering”, hvor forholdene tillod det – og anmodede i øvrigt klubberne om at arrangere private kampe. 
Delegeretmødet i Århus udsættes på grund af forbud mod søndagskørsel. I maj kommer befrielsen, og man kan i stedet gennemføre delegeretmødet i december.
D. 1. december 1945 markeres JBU’s 50 års jubilæum på festlig vis. Johannes Høiriis hyldes for 25 års unionsarbejde. Da han begyndte, var der 70 klubber. I 1945 er der 600.


1946
Juniorrækken deles op i to, og aldersgrænsen for ynglinge ændres fra 19 til 18 år.


1947
Delegeretmødet var berammet til Fredericia, men på grund af trafiksituationen, bliver det flyttet til Århus. Formand Niels Madsen hyldes for 25 års lederarbejde i JBU.


1948
JBU ansætter Carl ”Skomager” Hansen som landsdelstræner, men inden årets udgang beder han om at blive løst fra sin kontrakt, fordi jobbet med at fare landsdelen rundt er anstrengende, og det sportslige udbytte – efter hans mening – for ringe.
Der bliver på årets delegeretmøde vedtaget en resolution, i hvilken JBU’s nu 687 klubber og 162.000 medlemmer henstiller til regeringen og rigsdagen, at tipstjenesten indføres.


1949
Der er kampvalg om formandsposten, idet Hans Andreasen, Horsens, foreslås, men Niels Madsen, genvælges.


1950
Nu må vi vist have nået toppen, siger formand Niels Madsen på delegeretmødet. JBU har nu lige ved 700 klubber og 163.000 medlemmer.


1951
Regnskabet viser et underskud på 15.000 kr., og formuen er halveret, oplyses det på delegeretmødet. Turneringsrækkerne skifter navn til Jyllandsserien, Serie 1, Serie 2, Serie 3 og Serie 4.
Der fastsættes følgende kontingenter: Juniorrækken fem kr., Ynglingerækken 10 kr., Serie 4 25 kr., Serie 3 40 kr., Serie 2 50 kr., Serie 1 60 kr. og Jyllandsserien 75 kr.


1952
Unionens dårlige økonomi er igen et tema på delegeretmødet. 
Der indføres rækker for drenge og lilleputter, hvorefter JBU kommer op på 10 turneringsrækker. 
På årets sidste bestyrelsesmøde vedtager bestyrelsen at oprette et ungdomsudvalg.


1953
Trods modstand fra JBU beslutter cricket-sporten at bryde ud og stifte sin egen organisation. Dermed er JBU nu udelukkende en fodbold-union.


1954
1800 hold er nu tilmeldt i alle JBU’s turneringsrækker. 
På delegeretmødet bliver det oplyst, at der er mangel på kvalificerede dommere. En enkelt søndag var der brug for ca. 700. 
Det besluttes at oprette en Ynglinge A-række.


1955
Niels Madsen trækker sig som formand, og hans afløser bliver Johannes Høiriis. Klubtallet er nu 766. 
Delegeretmødet får en tragisk optakt, idet medlem af bestyrelsen, H.J. Rohde, Ølgod, på vej til mødet omkommer i en færdselsulykke. Som hans afløser vælges Karl Petersen, Silkeborg.


1956
Cornelius Appel aflægger sin sidste beretning for ungdomsudvalget, idet han flytter til Fyn. I bestyrelsen afløses han af Dahl Engelbrechtsen – senere formand.


1957
Det besluttes at indskyde en turneringsrække mellem Serie 1 og serie 2. Rækken kommer til at bestå af otte puljer på hver 12 hold. 
Høyer Nielsen, Esbjerg, forlader JBU’s bestyrelse efter 30 års medlemskab – fordelt over to perioder. Odin Krogh, Frederikshavn, vælges i stedet.


1958
JBU’s turnering har nu 2097 tilmeldte hold. Turneringen udvides med Serie 5.


1959
Der skal vælges ny formand i stedet for afdøde Johannes Høiriis. 
Fra bestyrelsen var foreslået den konstituerede Jens Thygesen, men Dahl Engelbrechtsen og Karl Petersen bringes også i forslag. Sidstnævnte ønsker dog ikke at lade sig opstille, og efter en længere debat kommer det til afstemning. Dahl Engelbrechtsen vælges med 115 stemmer mod Jens Thygesens 105. 
Ved det efterfølgende bestyrelsesvalg ønsker Jens Thygesen ikke at modtage genvalg trods flere opfordringer, og han trækker sig efter 18 års virke. 
Bestyrelsen får bemyndigelse til køb af ejendom. Karl Petersen vælges til kasserer. Emanuel Westphall trækker sig som revisor. En post han har bestredet siden 1920.


1960
JBU køber ejendommen Nøddevej 1, Århus, som d. 20. maj indvies til sit formål: JBU’s kontor.
Delegeretmødet afholdes i Stadionhallen i Århus. 319 repræsentanter møder frem, og mødet ledes af landsretssagfører, Sofus Raaen, Aalborg, idet bestyrelsen mener, at det er hensigtsmæssigt at lade en jurist overtage dette hverv. 
Peter Friis, Varde, mangler seks stemmer i at opnå genvalg. Han har siddet i bestyrelsen i 33 år.


1961
Der er anmeldt 2336 hold til JBU’s turnering, hvilket er 130 flere end det foregående år. 
Et nystiftet trænerudvalg får Odin Krogh som formand.


1962
En revision af lovene medfører, at begrebet æresmedlem afskaffes.


1964
Rammerne er ved at sprænges, siger formand Dahl Engelbrechtsen, i sin beretning på delegeretmødet, og man må forvente oprettelse af en Serie 6. Der bliver indført en Ynglinge Mesterrække.


1965
Succesen med Ynglinge Mesterrækken betyder, at der nu også indføres en Mesterrække for både Junior og Drenge.
Der udtrykkes igen utilfredshed med kalenderturneringen – denne gang fra Kolding IF.


1966
Oprettelsen af en Serie 6 trænger sig på. Til årets turnering har 850 klubber tilmeldt hold til 33.000 kampe.


1967
Kasserer Karl Petersen kan på delegeretmødet aflægge et regnskab med den hidtil største omsætning: 402.581 kr.


1968
Ikke færre end 536 dommeraspiranter består eksamen. Alligevel er der fortsat dommermangel enkelte steder. 
3472 hold deltager i JBU’s turnering, og der afvikles i alt 35.298 kampe.


1969
Et forslag om at betale godtgørelse til fodboldspillere drøftes på delegeretmødet. En prøveafstemning viser, at 73 er for betaling af spillere, mens 97 stemmer imod. 
Formand Dahl Engelbrechtsen udtaler, at han er imod reklamer på spilledragten, men positiv for reklamer på træningsdragten.


1970
Antallet af kampe i JBU’s turnering runder 35.000. JBU uddanner 289 trænere på begynderkursus og 37 på kurset for viderekomne.


1971
1971 bliver en trist milepæl i JBU’s historie. Året sætter rekord i antallet af udvisninger – i alt 1378. Året efter falder tallet dog med 443.


1972
For første gang nogensinde tilbyder JBU damefodbold blandt sine aktiviteter. 
Der udskrives turnering i damesenior, ynglinge, junior og piger. Det betyder en udvidelse af kampantallet med i alt 3964 kampe, således at der afvikles ca. 43.000 kampe under JBU i 1972. 
Der afholdes tillige et kursus for damespillere.


1974
På delegeretmødet udtrykker JBU’s formand, Dahl Engelbrechtsen, bekymring over de konsekvenser, som energikrisen kan få for fodboldspillet i Jylland – ikke mindst hvis forbudet om søndagskørsel opretholdes. 
På samme delegeretmøde foreslår IF Alliancen, at offside-reglen ophæves. Forslaget kan dog blot samle ni stemmer. 1974 bliver også året, hvor JBU tager den automatiske telefonsvarer i brug ved afsluttende kampe og kredskampe.


1975
Fra. d 1. november er JBU’s kontor lukket om lørdagen.


1976
Delegeretforsamlingen i Vejen beslutter at indføre en ny struktur i JBU. 
Resultatet er JBU’s fire regioner, der i første omgang får til opgave at bistå UK ved udtagelse af hold, varetage træner- og lederuddannelse samt formidle kontakt til offentlige myndigheder. 
Forslaget til den nye struktur er udarbejdet af et udvalg bestående af Hans Erik Jensen (formand), Henning R. Jensen, Henning G. Jensen, Ejgil Jensen og Iver Ravn. Forslaget har virkning fra d. 1. januar 1977. I alt 418 ud af 445 delegerede stemmer for forslaget.
JBU’s formand, Dahl Engelbrechtsen, må konstatere, at interessen for at deltage i de fire første regionale årsmøder i JBU’s historie er meget ringe.


1977
I året hvor indførelsen af betalt fodbold i Danmark gennemføres, beslutter JBU’s bestyrelse at yde tilskud til ungdomsrejser til og fra Læsø og Samsø.


1978
Efter en formandsperiode på 19 år træder Dahl Engelbrechtsen tilbage som JBU’s formand. Han afløses af Hans Erik Jensen, Randers.
Fagre nye verden gør sit indtog i jysk fodbold. I 1978 udarbejder JBU sine turneringsplaner elektronisk på LEC’s EDB-system.
JBU’s bestyrelse beslutter at forhøje samtlige bødetakster med 100 procent fra starten af efterårsturneringen.


1979
D. 1. september kan sekretariatschef Harry Jensen fejre 25 års jubilæum som ansat hos JBU.


1980
JBU’s nye fodboldmagasin, Jysk Fodbold, udkommer for første gang. Prisen for et årsabonnement er 38 kr.


1981
JBU’s medlemsklubber beslutter at indføre en konsulentordning. Det betyder, at hver region kan disponere over en deltidskonsulent. 
JBU’s fire første konsulenter er Egon O. Hansen, Kent Falkenvig, Jørn Rasmussen og Erik Kragh.


1982
På delegeretmødet i Århus beslutterforsamlingen at vedtage C-rækker i ungdomsfodbold samt minifodbold.


1983
JBU’s delegeretforsanling vedtager fri udskiftning i de fleste ungdomsrækker. Men da beslutningen først skal godkendes på FLU’s årsmøde, kan ordningen først træde i kraft fra 1984.


1984
Efter 30 års og 4 måneders ansættelse går JBU’s sekretariatsleder, Harry Jensen, d. 1. januar 1984 over i pensionisternes rækker.


1985
Fri udskiftning i serie 6. JBU’s delegeretforsamling vedtager, at serie 6-holdene i JBU’s turnering kan benytte sig af fri udskiftning. Beslutningen godkendes på FLU’s årsmøde. 
Året efter udvides reglen til også at omfatte bl.a. serie 5 og samtlige ungdomsrækker.


1986
JBU lancerer sit nye motto: Fodbold for alle – hele året.


1987
På delegeretmødet i Vejle falder JBU’s forslag om at lade delegeretforsamlingen erstatte af et repræsentantskab.
Forslaget fremsættes igen året efter i Aalborg – men forkastes på ny.
JBU udvider sine aktiviteter med indefodbold. Opstarten sker i JBU Region 2, hvor i alt 342 hold deltager i turneringen. Året efter er de tre øvrige regioner med på vognen.


1988
Fra sæsonen 1988 indføres tidsbegrænsede udvisning i forbindelse med gule kort. 
Den nye bestemmelse er gældende for alle JBU’s rækker – fra Jyllandsserien og nedefter – for både herrer og damer.
Efteråret 1988 markerer to nye og vigtige tiltag i JBU’s historie. 
Dels udvider unionen sit personale med Klaus Hansen, der tiltræder i en nyoprettet stilling som informationschef, og dels indkøber kontoret på Nøddevej sin første telefax.


1989
På delegeretmødet i Herning vælges Verner Ebdrup som afløser for Karl Pedersen på kassererposten i JBU’s bestyrelse. 
På samme møde falder forslaget om at spille med 7 deltagere pr. hold i miniput.
JBU’s næstformand, Henning R. Jensen, tiltræder som ny formand for FLU.
I alt 2646 hold spiller indendørs fodbold under JBU i vinteren 1989/90. Region 2 står for det største antal hold – i alt 750.
JBU og DSB arrangerer fodboldtog til DBU’s 100 års jubilæumkamp mod England d. 7. juni. Flere end 1000 fodboldinteresserede er med på turen.
I samarbejde med Provinsbanken kårer JBU’s Dommerudvalg for første gang Årets Jyske Dommertalent. Valget falder på Frank Brodde, Horsens Fodbolddommerklub.


1990
JBU kan konstatere et markant fald i antallet af røde kort efter indførelsen af tidsbegrænsede udvisninger ved gule kort. 
Faldet er fra omkring 4000 røde kort i 1987 til 2698 i 1989.
FLU’s repræsentantskabsmøde vedtager, at det fra den kommende sæson er tilladt divisionsklubberne at benytte et ubegrænset antal kontraktspillere på sine andethold.
Henning R. Jensen bliver ny næstformand i DBU, hvor han afløser den tidligere JBU-kasserer, Karl Pedersen, der forlader lederarbejdet i dansk fodbold efter 25 års virke.
Lørdag d. 31. marts er der skiftedag i JBU som konsekvens af Hans Erik Jensens valg til formandsposten i DBU. 
Benny Hansen, Glejbjerg, overtager unionens øverste politiske ledelse. Skiftet markeres med en reception hos Hummel i Skanderborg.
I april 1990 oplever JBU en af de mere besynderlige turneringssager. 
Det sker i forbindelse med serie 6-kampen mellem Randers United og Dronningborg Boldklub. Tre minutter før tid er stillingen 9-3 til Dronningborg, da Randers United-spillerne pludselig opdager, at Dronningborg gennem hele kampen har haft 12 spillere på banen.
Dommeren udviser en af spillerne fra Dronningborg, som dermed slutter kampen med ”kun” 11 mand på banen. Randers United nedlægger protest til JBU, og Dronningborg fratages sejren.
D. 1. oktober kan sekretariatschef, Vagn Poulsen, fejre 25 års jubilæum som ansat hos JBU.


1991
Jørgen Knudsen, Randers Freja, opstiller sig selv som modkandidat til formand Benny Hansen ved delegeretmødet i Brædstrup. Men han får blot otte stemmer. 
På samme møde gennemføres ombrydning i ungdomsfodbolden med markant opbakning fra de delegerede, ligesom der omsider indføres 7-mandsfodbold i miniput som et supplement til 11-mandsfodbolden.
En opgørelse viser, at de fire regioner nu har dobbelt så mange hold i turneringerne som JBU’s centrale hovedturnering. 
I alt 10.932 hold har i 1991 været med i 7-mandsfodbold, indefodbold, træningsturnering m.v. i regionernes regi.
I alt 5040 hold deltager i JBU’s centrale 11-mandsturnering.


1992
Efter vedtagelsen af en ny struktur for dansk fodbold får JBU nu to repræsentanter i DBU’s bestyrelse. 
Det bliver kasserer, Verner Ebdrup, der skal følge formand Benny Hansen, til møderne i København.
Cykelshorts må nu igen have den farve, som cykelshorts har. JBU meddeler de jyske dommerklubber, at bestemmelsen om ensartede shorts og cykelshorts ikke skal håndhæves i kampe udskrevet af JBU. 
Der indføres også en ny praksis for hold holdkort, der fremover erstattes af dobbelte holdkort – benævnt kampkort.
Med støtte fra Danmarks Idræts-Forbund iværksætter JBU et nyt initiativ til gavn for de jyske klubber: fodboldpatruljerne.


1994
Delegeretforsamlingen i Århus beslutter, at miniputterne fra sæsonen 1995 kun skal spille 7-mandsfodbold.
I sine bestræbelser på at udvide serviceniveauet for de jyske klubber gør JBU det nu muligt at koble sig on-line på unionens EDB-system og trække oplysninger om kampe, adresser m.v. I alt 13 klubber melder sig til ordningen.
Direktøren for superligaklubben, Ikast fS, Ove Lyhne, tiltræder en nyoprettet stilling som administrationschef i JBU. 
Unionens indefodboldudvalg kan glæde sig over, at tilmeldingerne til indendørsturneringen sprænger alle rammer. 
I alt 3592 hold spiller i JBU’s indeturnering i vinteren 1994/95.


1995
Holger Jørgensen vælger at trække sig som formand for JBU Region 4 og afløses af Bent Clausen, Haderslev.
Med støtte fra DBU og Danmarks Idræts-Forbund udvider JBU sin service over for klubberne. Det sker i form af yderligere fire halvtidskonsulenter.
JBU kan fejre sit 100 års jubilæum med en perlerække af fødselsdags-aktiviteter. 
D. 21. maj er 11.000 børn samlet til Åben Klub i 106 klubber over hele landsdelen. 
D. 10. september afvikler JBU sit jubilæumsstævne i Århus, hvor næsten 900 hold med til sammen 13.000 spillere i alderen 8 til 16 år deltager. Bagefter har alle fri adgang til superligakampen på Århus Stadion mellem AGF og Ikast fS.
Søndag d. 17. september afvikles finalerne i JBU’s jubilæumsturnering på Idrætscenter Vest i Holstebro. Derudover har DBU i anledning af jubilæet placeret U 21-landskampen mellem Danmark og Spanien i Århus samt tre EM-kvalifikationskampe for U-18 landshold i Haderslev.
Lørdag d. 2. december afsluttes jubilæumsåret med reception og fest i det nyopførte Scandinavian Congress Centre i Århus.


1996
JBU ansætter Per Secher som indvandrerkonsulent med tilskud fra Kulturministeriet, DBU og Århus Kommune. 
Hans primære opgave bliver at forebygge og bekæmpe vold i forbindelse med JBU’s turneringskampe og opbygge et større tillidsforhold mellem indvandrere og danskere.
"Tast Selv" indføres i JBU’s turnering. Det betyder, at de jyske klubber efter en spillet kamp skal indtaste kampens resultat via telefonen.
Ordningen bliver en stor succes og sikrer bl.a. ajourførte resultater og stillinger på Internettet..
Tidligere formand for JBU og DBU, Hans Erik Jensen, afgår ved døden.


1997
Sammen med Kraft Foods afvikler JBU for første gang den populære Marabou dag. 
Arrangementet afvikles fem år i træk og samler næsten 50.000 børn til fodbold og sjov.
Et forslag fra FC Horsens om at udvide JBU’s bestyrelse fra syv til ni personer kan ikke samle stemmer nok til at blive vedtaget. 44 stemte for, 168 imod og fire var blanke.
Fra d. 1. april modtager en repræsentant for hvert eneste hold i JBU’s centrale turnering et eksemplar af KlubService.
JBU’s delegeretmøde beslutter at udvide oplaget på KlubService fra 4000 til 8000 for at sikre de jyske trænere og ledere en bedre information.
JBU’s Fodboldmagasin, Jysk Fodbold, kan fejre jubilæum med 100 udgivelser.


1998
Formanden for JBU, Benny Hansen, afløser Henning R. Jensen som formand for FLU (Foreningen af Lokalunioner).
JBU etablerer projektet flere og bedre dommere. 
Projektet skal styrke samarbejdet mellem JBU og dommerklubberne – og derigennem styrke rekrutteringsarbejdet og fastholdelsen af dommere. 
Et af midlerne er etableringen af et netværk af dommerkontaktpersoner i fodboldklubberne.
JBU gennemfører 336 kurser med i alt 5682 kursister. Medlemstallet er 154.353. I alt 20.267 hold deltager i JBU’s turnering.


1999
JBU udgiver ikke længere trykte turneringsplaner. Flere og flere klubber vælger at benytte faciliteterne på Internettet, og på grund af de mange kampflytninger er de trykte håndbøger allerede uaktuelle, inden de forlader trykkeriet.
Efter 17 år som konsulent i JBU forlader konsulent, Jørn Rasmussen, Horsens, sin stilling.
Tidligere sekretariatsleder, Vagn Poulsen, siger også farvel til JBU efter 33 års ansættelse i unionens tjeneste.
Afskeden fejres med en reception på Aarslev Kro.
På grund af det faldende antal serie 6-hold beslutter JBU’s delegeretforsamling at justere turneringspyramiden. Det betyder, at antallet af serie 5-hold reduceres fra 768 til 576.
Ændringen gennemføres ved et ekstraordinært stort antal nedrykninger fra serie 5 i 1999-turneringen. 
For første gang nogensinde tilbyder JBU projektet Klubudvikling gennem ligeværd. 
Blandt 12 ansøgerklubber udvælges Tistrup B, Houlbjerg/Laurbjerg IF, Tranum GF og RKG til at deltage i projektet.
JBU’s indvandrerkonsulent, Per Secher, formand for FC Kammeraterne, modtager Laudrup-prisen for sin store indsats over for unge indvandrere i Århus-området. 
- I priskomiteen har vi stor respekt for det store sociale og pædagogiske arbejde, som er med til at holde mange unge væk fra kriminalitet, siger Michael Laudrup i sin tale. 
Ud over hæderen modtager Per Secher 25.000 kr.


2000
Kasserer Verner Ebdrup kan på delegeretmødet oplyse, at JBU omsætter for 19,6 mio. kr. 
Et ekstraordinært stort overskud på 683.000 kr. skyldes en momsrefusion på 500.000 kr.
De jyske fodboldklubber vedtager, at JBU skal tilbyde sin egen pokalturnering. En turneringsform som ikke har været tilbudt siden 1933. 
I den første sæson deltager i alt 551 hold fordelt på 10 rækker.
På Region 3’s årsmøde d. 21. november i Horsens overtager Lars Olesen, Vejle, posten som regionsformand fra Kurt B. Frederiksen, der efter 26 års i JBU vælger at trække sig tilbage. De seneste otte år som regionsformand.
JBU og JFU når til enighed om JBU’s oplæg Fremtidens jyske dommermodel. 
Aftalen indebærer bl.a., at der indføres automatisk dommerafregning i JBU’s turneringer samt at der nedsættes fire regionale dommersamarbejdsudvalg.


2001
JBU opstiller unionens formand, Benny Hansen, som modkandidat til Henning R. Jensen til posten som næstformand i DBU. 
Henning R. Jensen genvælges til en ny periode efter et tæt valg.
Et stramt budget tvinger JBU’s bestyrelse til at gennemføre besparelser og forhøje kontingenter, bøder og kursuspriser.
Unionens mødeaktiviteter reduceres, ligesom bl.a. holdgebyret for ungdom og senior hæves. Også abonnementsprisen på KlubService forhøjes. JBU omsætter nu for 19,6 mio. kr.
Konsulentkorpset i JBU udvides med en halvtidsstilling i JBU Region 3 (Vejle og Århus Amter).


2002:
 
2002 bliver den første sæson med automatisk dommerafregning i JBU’s 11-mandsturnering. Den nye ordning betyder, at JBU i turneringens ca. 40.000 kampe sørger for overførsel af honorar og kørselsgodtgørelse til dommerens bankkonto. Dermed er det slut med at stå med mønter og sedler og afregne efter kampen.
 
På grund af det fortsatte fald i herreseniorhold indføres der ombrydning i Serie 6. Det betyder, at der indlemmes nye Serie 6-hold ind i turneringen efter sommerpausen, men antallet af udtrækninger er uændret.
 
Bent Clausen afløser Egon O. Hansen som næstformand i JBU. Landstræner, Morten Olsen, er instruktør ved et JBU-seminar i Vejle, hvor 378 trænere deltager.
 
For første gang kåres Årets Børnefodboldklub under JBU. Valget falder på Hjørring IF. I alt 6000 kursister benytter et af JBU’s uddannelsestilbud i 2002.

2003:
 
De jyske fodboldklubber beslutter på delegeretmødet, at JBU skal samle de jyske fodboldklubbers historie.
 
Antallet af 11-mandshold i JBU’s turnering vokser fra 4075 til 4122. Fremgangen bygger på en positiv udvikling i samtlige ungdomsrækker. Også børnefodbolden blomstrer. JBU kan notere en fremgang på 10 procent i antallet af tilmeldte Mikroput-hold. Holdfremgangen smitter af på medlemstallet, der når op på 170.000 aktive jyske fodboldspillere.
 
Haderslev FK overtager positionen som Jyllands største fodboldklub fra Vejle Boldklub.
 
Fire brødre på samme hold er med til at vinde det Jydske Mesterskab i Old Boys B-rækken 2003. Det er Torben, Flemming, Jens og Michael – alle med efternavnet Luxhøj, der stiller op for Tarp, som besejrer Nordthy/Hillerslev i JM-finalen.

2004:
 
I årets første måneder bryder en konflikt ud mellem JBU og DBU på denne side og de jyske fodbolddommeres organisationer på den anden. Stridens kerne er DBU’s nye dommerstruktur, som indebærer at JBU skal overtage dommerpåsætningen til egne kampe. Konflikten afsluttes, da dommernes landsorganisation, DFU, på et møde d. 21. marts understreger, at man står bag den nye dommerstruktur.
 
Endnu engang dukker spørgsmålet om indførelse af årgangsopdeling op på JBU’s årsmøder, men endnu engang falder forslaget. Til gengæld kan klubberne på og omkring de jyske øer, Læse, Samsø og Fanø, glæde sig over, at JBU’s tilskud til ungdomsholdenes ø-rejser forhøjes.
 
Resultater og stillinger fra JBU’s fodboldturneringer bliver tilgængelige på JBU’s hjemmeside, som i foråret lanceres i en ny og moderniseret udgave.

2005:
 
JBU’s bestyrelse udvides fra syv til ni medlemmer. Hans Mogensen, Randers, indtræder på posten som JBU’s kasserer i stedet for Verner Ebdrup, Vildbjerg, der vælger at træde tilbage efter 21 år i JBU’s bestyrelse – heraf 16 år på posten som unionens økonomiansvarlige.
 
Kraftigt inspireret af assisterende landstræner, Keld Bordinggaard, igangsætter JBU en debat om fremtidens børnefodbold. Først internt i organisationen og dernæst med de jyske fodboldklubber, som bakker op JBU’s oplæg til at skabe en mere naturlig sammenhæng mellem børnene og fodboldspillets dimensioner. Bl.a. ved at satse på spil, som giver flere boldberøringer pr. spiller, flere skud på mål, flere driblinger/finter, flere 1 mod 1 situationer o.s.v.