DBU Jyllands bestyrelse

Forretningsorden

 

DBU Jyllands bestyrelse

Der henvises i øvrigt til DBU Jyllands love - §13, §14 og §15 

Bestyrelsen fungerer på det strategiske niveau, jvf. endvidere denne funktionsfordelingsplan.

 

Bestyrelsens formål er:

 • at sikre, at unionens love overholdes samt føre beslutninger, truffet af delegeretmødet, ud i livet 
 • at sikre, at unionens love og andre bestemmelser ikke strider mod vedtagelser i FLU, DBU og DIF
 • at fastholde og udvikle DBU Jyllands organisation såvel politisk som strategisk
 • at medvirke til at DBU’s og DBU Jyllands værdi- og idegrundlag efterleves
 • at medvirke til udviklingen af DBU som en enheds-/helhedsorganisation til gavn for alle landets klubber
 • at medvirke til, at såvel DBU Jyllands ledere som klubledere handler etisk og moralsk ansvarlig indenfor afstukne normer under hensyn til fodboldens omdømme

 

Dette søges opnået ved:

 • at udpege formænd for de lovfæstede fagudvalg, som har de nødvendige personlige og faglige kvalifikationer til at udøve ledelse. Størrelsen af fagudvalgene fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen har min. en repræsentant i de respektive fagudvalg
 • at de lovfæstede fagudvalg får tilknyttet personer med de ønskede kompetencer.  Fagudvalgene nedsætter arbejdsgrupper efter behov
 • at nedsætte relevante arbejdsgrupper med reference til bestyrelsen. Arbejdsgrupper nedsættes efter behov
 • at uddelegere kompetence til DBU Jyllands Forretningsudvalg, som bl.a. er ansvarlig for: 
  - udardarbejdelse af budget- og regnskabsprocedurer, som sikrer økonomisk ansvarlighed
  - budgetter og andre økonomiske indstillinger til bestyrelsen
  - løbende økonomiske dispositioner
  - koordinering og kvalificering af indstillinger/debatoplæg m.v. til bestyrelsen vedrørende strategiske forhold
  - kontakten til det administrative niveau via administrationschefen
 • at uddelegere kompetence til fagudvalgene, som bl.a. er ansvarlig for
  - at afholde målsætningsmøder
  - at fastlægge en fælles koordineret handlingsplan på det taktiske og operationelle niveau for det/de efterfølgende år
  - at der udarbejdes DBU Jylland-notater (note 1 – side 5), som grundlag for de beslutninger, der skal godkendes i forretningsudvalget og/eller bestyrelsen
 • at udpege/indstille repræsentanter til bestyrelser og udvalg m.v. i andre kompetente forsamlinger (DBU, FLU m.v.) og dermed sikre DBU Jylland den bedst mulige indflydelse på udviklingen i dansk fodbold
 • At gennemgå og evt. justere forretningsordenen hvert år