DBU Jylland styrker den målrettede indsats på fire udvalgte samfundsområder.

Det drejer sig om:

  • Faciliteter & bæredygtighed
  • Dannelse, trivsel & læring
  • Landdistrikter
  • Diversitet & mangfoldighed

”Fodbold gør en forskel for mange mennesker og for samfundet generelt, og det er i forlængelse af alt dette, at vi nu har udpeget fire områder, som vi har vurderet som meget væsentlige, og hvor vi gerne vil gøre en ekstra, målrettet indsats”, forklarer bestyrelsesmedlem i DBU Jylland og formand for Region 3, Claus Warming, der står i spidsen for DBU Jyllands samlede indsats på samfundsområdet.

Fodboldens potentiale

”Vores nye indsats på samfundsområdet sker med visionen ”En Del Af Noget Større” som paraply. Deri ligger, at samfundets og den enkeltes udbytte af fodboldspillet er større end blot spillet selv. Fodbolden samler mennesker på tværs af baggrund, den bevæger og den skaber bevægelse. Og vi har en ambition om at spænde vidt – fra de helt store spørgsmål og temaer til det nære og den enkelte frivillige og spiller. Dette spiller også sammen med, at der er kommet en større bevidsthed omkring fodboldens potentiale og værdi, og bl.a. fordi flere kommuner og andre myndigheder har fået øjnene op for, hvad fodbolden rent faktisk kan bidrage med. Det gælder både inden for områder som fysisk og mental sundhed, ensomhed, integration, men også mange andre store samfundsudfordringer”, tilføjer Claus Warming.

Vi ønsker med vores tiltag at styrke samarbejdet mellem det offentlige Danmark og civilsamfundet. Sammenhængskraft er et vigtigt nøgleord, og så er det helt afgørende, at indsatserne sker i samarbejde med vores medlemsklubber. I sidste ende handler det om at holde fast i de mange, som spiller fodbold – og naturligvis gerne få endnu flere med i fællesskabet. Claus Warming, formand for DBU Jylland Samfund

”Vi ønsker med vores tiltag at styrke samarbejdet mellem det offentlige Danmark og civilsamfundet. Sammenhængskraft er et vigtigt nøgleord, og så er det helt afgørende, at indsatserne sker i samarbejde med vores medlemsklubber. I sidste ende handler det om at holde fast i de mange, som spiller fodbold – og naturligvis gerne få endnu flere med i fællesskabet”, siger Claus Warming.

Udgangspunkt i klubberne

Claus Warming understreger, at indsatsen i sidste ende gerne skal komme de jyske klubber og de frivillige ledere til gavn.

”Derfor sætter vi fokus på de ting, som virkelig betyder noget i dagligdagen. F.eks. er faciliteter hele fundamentet for, at fodbolden kan blomstre og udvikle sig, mens f.eks. fokus på fodbold i landdistrikter handler om at skabe lige vilkår for alle. Det er der ikke i dag. Vi vil f.eks. gerne se på, hvordan børnefamilier får bedre muligheder og rammer for at dyrke fodbold”, siger Claus Warming.

”En fodboldklub repræsenterer noget andet og mere end selve det at spille fodbold. Nemlig rammen for netværk og fællesskab. Den er med til at binde et område sammen, skabe værdi i hverdagslivet for indbyggerne, og gøre det til et attraktivt sted at bo – ikke mindst for børnefamilier. Derfor er det vigtigt – ikke bare for os i fodboldsystemet – men for vores samfund som helhed, at der gøres en indsats for at holde liv i hver eneste fodboldklub – i særdeleshed i yderdistrikterne”, tilføjer DBU Jyllands formand på samfundsområdet.

Stærke nøglepersoner

De fire hovedområder er organiseret med en politisk ansvarlig person, understøttet af en administrativ nøgleperson.

Det betyder, at Andreas Rasch-Christensen står i spidsen for dannelse, trivsel & læring, Rasmus Johansen står i spidsen for faciliteter & bæredygtighed, Steffen Damsgaard står i spidsen for landdistrikter og Mette Bach Kjær bliver ansvarlig for diversitet & mangfoldighed.

Herudover kan de forskellige fagområder trække andre fagpersoner og eksperter ind i arbejdet.

”Setup’et af samfundsområdet hænger nøje sammen med den interne moderniseringsproces, som vi har gennemført i DBU Jylland. Vi har bl.a. nedlagt en række stående, traditionelle udvalg og i stedet etableret en mere fleksibel og dynamisk arbejdsform. Det har været medvirkende til, at vi er lykkedes med at få nogle kompetente og travle personer til at sige ja til at være med i arbejdet. Vi synes, at vi har en stærk holdopstilling, og det har været vigtigt for os at kunne samle et team, som kan dække de områder, som netop nu har stor betydning for breddefodbolden”, siger Claus Warming.

DE FIRE INDSATSOMRÅDER:

Landdistrikter – Steffen Damsgaard:

Mange lokalsamfund er under forandring i disse år, bl.a. i form af butiksdød, fraflytning og skolelukninger. Nogle lokalsamfund kæmper, mens andre blomstrer. Det centrale omdrejningspunkt for indsatsen omkring landdistrikter omhandler den lokale fodboldklubs rolle og indflydelse i de små lokalsamfund, som er under forandring.

Opgaven bliver bl.a. at indsamle viden om succeshistorier, gode ideer og aktiviteter fra de små lokalsamfund, der har “knækket koden”, som inspiration til andre små lokalsamfund.

Steffen Damsgaard kommer til at stå i spidsen for indsatsen. Han er medlem af kommunalbestyrelsen og udvalgsformand i Lemvig Kommune (V) samt formand for Landdistrikternes Fællesråd, som er den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. Som formand for Landdistrikternes Fællesråd har Steffen Damsgaard plads i ministerielle råd og udvalg, blandt andet regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet (DRUPL), som ledes af landdistriktsministeren. Desuden er han med i bestyrelsen for Center for Landdistriktsforskning under SDU. Steffen Damsgaard har både fokus på et land i balance, men også udviklingen i lokalsamfundene, og udtaler sig ofte i landsdækkende medier om forholdene i danske landdistrikter og yderområder.

Dannelse, trivsel & læring – Andreas Rasch-Christensen:

Under overskriften ”dannelse, trivsel & læring” vil DBU Jylland i det kommende år konkret sætte fokus på samskabelsen mellem SFO’en og den lokale fodboldklub.

Udgangspunktet er en kortlægning af eksisterende samt kommende fodboldindsatser på området. Herunder at indhente erfaringer fra eksterne indsatser, f.eks. Get2sport, finde de gode cases og koble dem sammen, videns dele, inspirere og bidrage til bindeleddet mellem SFO og lokale fodboldklubber. Erfaringerne og resultaterne skal danne udgangspunkt for anbefalinger til at bedre kunne lykkes med samskabelsen.

Indsatsen sker under ledelse af Andreas Rasch-Christensen, der er en af landets førende eksperter på dagtilbuds- og skoleområdet og er medlem af en række ministerielle udvalg og råd. Andreas er ph.d. og forskningschef ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse i VIA.

Derudover er han bl.a. bestyrelsesmedlem og formand for Eliteudvalget i Brabrand IF Fodbold. Han har tidligere bidraget med ekspertviden i forbindelse med udviklingen af DBU’s børnestrategi og den kommende ungdomsstrategi for dansk fodbold.

Faciliteter & bæredygtighed – Rasmus Johansen:

Indsatsen omkring ”faciliteter & bæredygtighed” skal være med til at sikre, at de jyske fodboldklubber via tidssvarende og bæredygtige faciliteter fortsat kan spille en helt central rolle for at sikre aktive lokalsamfund samt fortsat være en vigtig samfundsøkonomisk medspiller.

Via vidensdeling og inspiration skal DBU Jylland være med til at understøtte lokale klubber, kommuner og andre samarbejdspartnere til at sætte fokus på dette område. Både i forhold til nye anlæg samt vedligeholdelse og opgradering af bestående anlæg. DBU Jylland vil arbejde for, at klubberne får de bedst mulige betingelser til at kunne tilbyde fodbold samt sikre et godt samarbejde med beslutningstagerne, således der kontinuerligt er fokus på de gode faciliteter, samt udviklingen af dem.

Det er også et mål at bygge bro mellem klubber, kommuner og DBU Jylland, ligesom der vil være fokus på at samle viden og fakta omkring faciliteter og at samarbejde med relevante græs-, kunstgræs, og bæredygtighedseksperter.

Indsatsen vil ske under ledelse af Rasmus Johansen, der er en erfaren fodboldleder med stor indsigt i breddefodbolden. Han har været frivillig træner og har haft diverse bestyrelsesposter i Bryrup IF, Silkeborg Boldklub og DBU Jylland Region 3 gennem de seneste 35 år.

Rasmus har også stor indsigt i faciliteter, bl.a. kunstgræsbaner og samarbejdsprocessen mellem foreninger og kommuner.

Diversitet & mangfoldighed – Mette Bach Kjær:

DBU Jylland ønsker en stemme i den aktuelle samfundsdebat om ”diversitet & mangfoldighed” og vil arbejde for at sætte konkrete emner på mediernes dagsorden. Formålet med den temaansvarliges indsats i den aktuelle samfundsdebat er at påvirke og præge beslutningstagere i og uden for fodbold samt bringe viden og holdninger i spil overfor klubberne. Der er et ønske om at udfordre og være nysgerrig på antagelsen om, at fodbold er for alle. Det er vigtigt og væsentligt at indgå konstruktivt i en debat, der vedrører klubbernes kultur, sprog og handlemønstre – en debat, der er aktuel i dansk fodbold, men også i foreningsfællesskaber generelt.

”Diversitet & mangfoldighed” vedrører overordnet, om der er lige adgang for alle uanset køn, etnicitet eller social baggrund – som medlem eller frivillig – og hvilke barrierer, der måtte være. Temaet kan omfatte emner som pige/kvindefodbold, etnicitet, social ulighed, inklusion af børn med særlige behov, transkønnede, interkønnede og non-binære, diversitet i bestyrelseslokalet og blandt klubbens frivillige og lige adgang og håndtering af forskellighed i klubberne.

Mette Bach Kjær, direktør for Plus Bolig, og med stor erfaring fra finanssektoren, bliver politisk tovholder på temaet. Hun har en lang karriere som førsteholdsspiller i Fortuna Hjørring og på A-landsholdet på sit CV. I dag er hun bl.a. aktiv i bestyrelsen i Fortuna Hjørring og medlem af DBU’s bestyrelse, valgt ind på mandat af Kvindedivisionsforeningen og repræsentant for elitepige- og kvindefodbolden.