Der indkaldes hermed til delegeretmøde i DBU Jylland lørdag den 9. januar 2021 i MCH Herning Kongrescenter kl. 10.00.

Tilmelding kan ske her til og med den 28. december 2020, og man kan deltage enten fysisk (og dermed med tale- og stemmeret), eller man kan følge med via video-streaming hjemmefra.

På vores særlige tema på hjemmesiden kan man finde alle relevante informationer om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med oplysninger og materiale.

Alle deltagende klubber vil automatisk have stemmeret, uanset om man har deltaget på det regionale årsmøde eller ej.

Særlige restriktioner og regler

Grundet corona-situationen vil rammerne omkring DBU Jyllands delegeretmøde i 2021 være noget anderledes end sædvanligt.

Afviklingen af mødet vil ske i et nød-format, i lighed med modellen for de netop gennemførte regionale årsmøder – det vil sige under de særlige restriktioner og vejledninger, som gør det muligt at gennemføre generalforsamlinger, årsmøder m.v.

Det betyder bl.a.:

 • At der er maksimal fokus på de gældende retningslinjer vedr. plads, afstand, hygiejne, anvendelse af mundbind m.v.
 • At der ikke vil være stande, uddeling af materialer m.v.
 • At der efterfølgende ikke er frokost, men at der udleveres en let forplejning/sandwich til hver deltager under mødet.
 • At delegeretmødet forkortes mest muligt med primær fokus på forslagsbehandling, valghandlinger m.v.
 • At der etableres streaming fra mødet, således at alle interesserede kan følge delegeretmødet hjemmefra (det skal bemærkes, at det jf. DBU Jyllands love §11.5 kun er muligt at stemme ved personlig tilstedeværelse. På baggrund af juridisk rådgivning er det fastslået, at det ikke er muligt at afvige fra denne regel, da det specifikt er præciseret i DBU Jyllands love, og da mødet jf. myndighedernes beslutning kan gennemføres i fysisk format).
 • At der fokuseres på deltagelse af klubfolk, mens der denne gang ikke inviteres gæster, ligesom kun det absolut nødvendige antal DBU Jylland-frivillige og -medarbejdere deltager. Alt sammen for at nedbringe det samlede deltagerantal mest muligt.

Corona-situationen har også gjort, at DBU Jylland har aflyst nytårskuren 2021, og det samme gælder alle øvrige sociale arrangementer i forbindelse med delegeretmødet.

Endelig behandling af forslag

På delegeretmødet skal klubberne først og fremmest tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af omkring 14 forslag.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft, skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelse
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af økonomiansvarlig
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af appeludvalg
 11. Valg af disciplinærudvalg
 12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
 13. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

Stemme- og taleret

Hver medlemsklub kan sende højest to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere. DBU Jylland opfordrer dog til, at man max. deltager to personer pr. klub i 2021.

De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.