Forslag til delegeretmøde 2020

Forslag 1: DBU Bredde Vest - Fusion mellem DBU Jylland og DBU Fyn

Forslag 2: Turneringssamarbejde med DBU Fyn

Forslag 3: FLU ændres til DBU Bredde

Forslag 4: Forslagsstiller skal deltage i delegeretmøde og årsmøde

Forslag 5: Stedfortræder i disciplinær- og appeludvalg

Forslag 6: eFodbold i DBU Jylland

Forslag 7: Procedureændring for solidarisk dommerafregning

Forslag 8: Ny struktur i kvinderækkerne

Forslag 9: Ingen anvendelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder

Forslag 10: Begrænset anvendelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder

Forslag 11: Playoff-kampene i herrerækker afskaffes

Forslag 12: Midtvejsombrydning for ungdom og senior afskaffes

Forslag 13: Ændret afvikling af U17 Drengerækken

Forslag 14: U16 Drengerækken afskaffes

Forslag 15: Kun Liga 1 i U16 Piger

Forslag 16: Færre hold i U19 Drenge Liga 1

Forslag 17: Ekstraordinær dispensation i 11-mands ungdoms laveste niveau

Forslag 18: Lovliggørelse af ulovlige spillere i 11-mands ungdoms laveste niveau

Forslag 19: Fleksibel spilleranvendelse i laveste serierækker

Forslag 20: DBU Jyllands datoplaner

Forslag 21: Afskaffelse af fast spilletidspunkt i sidste seriespillerunde

Forslag 22: Pointgivning i forhold til udgåede hold

Forslag 23: Klare retningslinjer i disciplinærsager

Forslag 24: Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2

Forslag 25: Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe

Forslag 26: Udvidelse af fleksibilitetsreglen

Forslag 27: Indførelse af solidarisk uddannelsespuljeForslag 1 fra DBU Jyllands bestyrelse

dbu bredde vest - Fusion mellem DBU Jylland og DBU fyn

Forslag

DBU Jylland indgår i en fusion med DBU Fyn pr. 1. januar 2021, og bliver fremadrettet én organisation, DBU Bredde Vest.

DBU Jyllands nuværende regnskabsår (1/11 2019-31/10 2020) ændres i overgangsåret til 14 måneder.

Bilag 1: DBU Bredde Vest - Fusion med DBU Fyn
Bilag 2: DBU Bredde

Begrundelse

Baggrund for etablering af et nyt DBU Bredde Vest tager afsæt i:

 • At idrætsbilledet i Danmark forandrer sig – omverdenens krav vokser
 • At konkurrencen med andre idrætsgrene og kommercielle tilbud er hård
 • At det er en fortsat udfordring at tiltrække og fastholde medlemmer og frivillige. Bl.a. kan vi se, at de sidste mange års arbejde ikke flytter os medlemsmæssigt.
 • At afstanden organisatorisk/økonomisk mellem elite- og breddeklubberne aldrig har været større og formentligt vil vokse yderligere

Det har medført, at DBU Bredde (tidligere FLU – Foreningen af Lokalunioner) ønsker at ændre formålsparagraffen til:
Foreningen har til formål at styrke og udvikle breddefodbolden til glæde og gavn for alle medlemsklubber i Danmark.

DBU Bredde ønsker overordnet:

 • Bedre at kunne fastholde positionen som den mest attraktive breddeidrætsgren i Danmark
 • Både at være tættere på klubberne og være en samlet og handlekraftig aktør i det nationale fodbold- og idrætspolitiske arbejde
 • At udnytte udviklingsmuligheder og handle på udfordringer – lokalt, regionalt og nationalt

Vi søger at opnå dette blandt andet ved:

 • At skabe effektive rammer for udvikling og drift af dansk breddefodbold
 • At varetage dansk breddefodbolds interesser aktivt og ansvarligt indenfor rammerne af dansk fodbold som helhed, både internt i DBU og i forhold til eksterne interessenter
 • At sætte en fælles politisk dagsorden og udgøre et fælles talerør for breddefodbolden i Danmark
 • At gribe og handle på breddefodboldens muligheder og udfordringer i et samfund, som hele tiden ændrer og udvikler sig.

Konsekvenser

Et væsentlig middel til at leve op til foranstående er etablering af henholdsvis DBU Bredde Vest og DBU Bredde Øst. Det betyder, at:

 • DBU Fyn og DBU Jylland indgår i en fusion pr. 1. januar 2021, kaldet DBU Bredde Vest.
 • DBU Sjælland, DBU Lolland-Falster, DBU Bornholm og DBU København indgår i en fusion pr. 1. januar 2021, kaldet DBU Bredde Øst.
 • Disse 2 organisationer etablerer DBU Bredde, som afløser for ”Foreningen af Lokalunioner” og DBU Bredde har herefter 2 medlemmer.

Det nye DBU Bredde Vest vil bygge på en stærk regional struktur, ligesom det er tilfældet i DBU Jylland i dag.

DBU Jyllands regnskabsår ændres i overgangsåret til 1/11 2019-31/12 2020.
Herefter vil DBU Bredde Vests første regnskabsår være 1/1 2020-30/6 2021, hvorefter den faste regnskabsperiode vil være fra den 1/7 til 30/6.

Tidsperspektiv

Ved vedtagelse vil reformen og fusionsaftalen træde i kraft pr. 1. januar 2021.Forslag 2 fra DBU Jyllands bestyrelse

turneringssamarbejde med DBU Fyn


Forslag

Prøveperioden med fælles turnering i to eller flere lokalunioner forlænges med 1 år.

Begrundelse

Det ønskes at fortsætte turneringssamarbejdet med DBU Fyn.
Samarbejdet har fungeret siden 2014, og det ønskes at forlænge samarbejdet, indtil reformen er på plads.

Konsekvenser

DBU Jyllands bestyrelse bemyndiges til at indgå aftaler om de politiske, faglige og administrative forhold for den fælles turnering for det kommende år.
Den fælles turnering omfatter ikke lokale/regionale (3-, 5-, 7- og 8-mands-) turneringer og pokalturneringer.

Tidsperspektiv

Bemyndigelsen vil ved forslagets vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.Forslag 3 fra DBU Jyllands bestyrelse

FLU ændres til DBU Bredde


Forslag

I DBU Jyllands loves §§ 9, 13 og 18 ændres FLU til DBU Bredde.

Begrundelse

Det er en redaktionel tilpasning, da FLU afløses af DBU Bredde.

Konsekvenser

FLU (Foreningen af Lokalunioner) udgår af lovene og erstattes af DBU Bredde.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.Forslag 4 fra DBU Jyllands bestyrelse

Forslagsstiller skal deltage i delegeretmødet og Årsmøde


Forslag

Ny § 8.2 (vedr. ordinært delegeretmøde)
Forslag fra foreninger kan kun behandles af delegeretmødet, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved delegeretmødet.
Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på delegeretmødet, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.

Ny § 17.5 (vedr. regionerne og de årlige ordinære regionsmøder)
Forslag fra foreninger kan kun behandles af regionens årsmøde, hvis den forening der har stillet forslaget, er til stede ved årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende.
Hvis forslagsstilleren ikke møder frem på årsmødet i den region, foreningen er hjemmehørende i, vil forslaget kun blive behandlet, hvis der stilles ønske herom fra minimum én delegeret.

Begrundelse

Det ønskes at kvalificere klubforslagene.
Dels ved at forslagsstilleren motiverer sit/sine forslag, og dels så forslagsklubben kan svare på evt. spørgsmål fra de øvrige delegerede.

Konsekvenser

Risiko for, at forslag fra foreninger ikke bliver behandlet på delegeretmøde.
Risiko for, at forslag fra foreninger ikke bliver behandlet på årsmøder.
Øvrige konsekvensrettelser af paragrafnumre i lovene.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.Forslag 5 fra DBU Jyllands bestyrelse

Stedfortræder i disciplinær- og appeludvalg


Forslag

Ny § 6.3:
Såfremt et medlem af appeludvalget eller disciplinærudvalget ønsker at udtræde eller får varigt forfald i valgperioden, kan DBU Jyllands bestyrelse udpege en stedfortræder, der indtræder på den ledige plads i udvalget indtil førstkommende delegeretmøde.

Begrundelse

Det er ikke beskrevet i lovene, hvordan DBU Jylland håndterer, at et medlem udtræder i løbet af sin valgperiode, og det ønskes beskrevet.

Konsekvenser

Nuværende § 6.3 ændres til § 6.4.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.Forslag 6 fra DBU Jyllands bestyrelse

eFodbold i DBU Jylland


Forslag

Tilføjelse til §2 i DBU Jyllands love:
DBU Jylland kan udskrive og afvikle turneringer indenfor eFodbold.

Begrundelse

eSport er populær blandt børn og unge, og et spil som FIFA er for længst blevet en konkurrencesport.
eSport kan bidrage til nye medlemmer og udvikling af fodboldklubberne jf. bl.a. erfaringer fra vores medlemsklubber.
DBU har nu et officielt e-Fodboldlandshold.

Konsekvenser

DBU Jylland kan udskrive og afvikle turneringer indenfor eFodbold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.Forslag 7 fra DBU Jyllands bestyrelse

Procedureændring for solidarisk dommerafregning


Forslag

Den solidariske dommeropkrævning vedr. seniorrækkerne (Jyllandsserien til Serie 6) indregnes i holdgebyret, således at klubberne fremover modtager fakturaopkrævning omhandlende holdgebyr inkl. solidarisk dommerbetaling. Dette sker to gange årligt – forår og efterår.

Begrundelse

Som det er i dag, opkræves klubberne holdgebyr samt aconto opkrævning og slutafregning vedr. solidarisk dommerafregning – dvs. seks afregninger i alt. Det kan – såfremt klubberne ønsker det – effektiviseres på den måde, at klubberne fremover kun modtager én opkrævning forår og én efterår.
Alle klubber i seniorrækker med solidarisk dommerafregning vil dermed kende prisen pr. hold pr. sæson allerede inden sæsonstart.

Konsekvenser

Økonomisk vil det stort set ingen betydning have i forhold til den enkelte klub.
I dag foretages aconto opkrævning og slutafregning vedr. den solidariske dommerafregning. Men i og med at vi, med baggrund i vores systemer, forlods kan beregne opkrævningen med en afvigelse i en størrelsesorden på plus/minus kr. 300 pr. hold, har vi vurderet, at plus/minus for den enkelte klub udlignes. Såfremt klubberne ønsker denne ordning, vil vi gå fra seks opkrævninger til to afregninger i et kalenderår.
DBU Jylland vil for hver sæson sikre en regulering, således at klubber med hold, der udtrækkes inden turneringsstart, modtager kreditnota på et beløb svarende til den solidariske dommerbetaling for de pågældende hold.
Hold, der trækker sig ud af turneringen, vil fortsat blive reguleret/krediteret ift. dommerudgiften, som det er tilfældet i dag, men vil selvfølgelig skulle betale et udtrækningsgebyr.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020.Forslag 8 fra FC Skanderborg og FFD Kralupy

Ny struktur i kvinderækkerne


Forslag

Ny struktur i kvinderækkerne:

Kvindeserien: 2 puljer à 8 hold (ingen ændring).
5 nedrykkere. De to nederste i hver pulje, og en 6’er.
Den sidste nedrykker findes efter en playoffkamp mellem de to 6’ere.
(Da vinderen af Fynsserien også rykker op, har vi brug for 5 nedrykkere fra KS)
Jyllandsserien: Udvides med en ekstra pulje.
Ny Jyllandsserie: 4 puljer à 8 hold - 2 ned / 1 op
Ny Serie 1: 8 puljer à 6 hold - 2 ned / 1 op (pt. er der 6 puljer à 6 hold)
Ny Serie 2: Op til 16 puljer à minimum 5 hold – 16 oprykkere (ved færre end 16 puljer rykker de(n) bedste 2’ere op).

Begrundelse

Nem gennemskuelig turnering og oprykning til alle puljevindere.
Flere gode hold fra både Serie 1 og 2 rykker op. Det gør så Serie 2 mere jævnbyrdig, da de bedste nuværende hold rykkes op i Serie 1.
I Serie 2 vil der optimalt set være 16 puljer, men et varierende antal tilmeldte hold vanskeliggør dette, uden at komme ned på puljer à 4 hold. Derfor ser vi hellere, at der bliver færre puljer med minimum 5 hold i hver og med oprykning af en eller flere to'ere, hvilket også giver mere at spille for.
Skulle der være år med rigtigt mange hold, kan puljerne nemt laves på op til 7 hold.

Konsekvenser

En ekstra Jyllandsseriepulje med 8 hold.
Den ekstra ombrydning forsvinder.
Vi undgår, at langt de fleste Serie 2-hold intet har at spille for i anden halvdel af turneringen.
Forventeligt større niveauforskel i Jyllandsserien med evt. store sejre/nederlag til følge.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft i forbindelse med op- og nedrykning efter forårets turnering i 2020.Forslag 9 fra Sole IF

Ingen ANVENDELSE af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder


Forslag

Reglen i § 19.5 skal bortfalde for Serie 2 og Serie 2.2 kvinder.

Nuværende tekst i § 19.15:
I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder samt i Serie 2.2 Kvinder efter ombrydningen kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettigede p.g.a. karantæne.

Begrundelse

Vi oplever, at reglen bliver brugt, fordi den kan/må bruges, og ikke fordi der skal bruges spillere for at stille hold.
Det er meget demotiverende, at der næsten altid er spillere fra højere rangerede hold med. I nogle tilfælde er der flere end tre spillere med, hvis der er spillere, der er “spillet fri” efter de almindelige op- og nedrykningsregler. I mange kampe (ja nærmest i alle de klubber hvor muligheden er for det) har vi spillet mod et hold, der har spillere med fra Kvindeserie Vest. Der er meget stor forskel i spillet fra Serie 2 til Kvindeserie Vest.
For et nyt hold som os er det virkeligt demotiverende, og vi føler ikke, at vi har en ærlig chance for at rykke op i Serie 1, når denne regel gælder.
Og reglen fremmer bestemt ikke tilgangen i pigefodbold. Hvis meningen er, at der skal fokuseres på tilgangen af flere piger og positiviteten af spillet, mener vi, at denne regel skal slettes.

Konsekvenser

Forventeligt mere jævnbyrdige kampe i Serie 2 og Serie 2.2 Kvinder.
Forventeligt færre afviklede kampe da klubber med flere hold ikke kan genbruge de op til tre spillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 10 fra Sole IF

begrænset anvendelse af højere rangerende spillere på laveste serieniveau i kvinder


Forslag

Nuværende tekst i § 19.15:
I Serie 6 Herrer og Serie 2 Kvinder samt i Serie 2.2 Kvinder efter ombrydningen kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettigede p.g.a. karantæne.

Forslag til ny tekst i § 19.15:
I Serie 6 Herrer kan frit benyttes op til 3 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede DBU Jylland-seniorhold. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
I Serie 2 Kvinder samt i Serie 2.2 Kvinder efter ombrydningen kan frit benyttes op til 2 spillere fra klubbens nærmeste højere rangerede seniorhold, dog ikke hold højere rangeret end Serie 1 Kvinder. Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp per spilledag ikke er gældende.
Undtaget er spillere, der ikke er spilleberettigede p.g.a. karantæne.

Begrundelse

Vi oplever, at reglen bliver brugt, fordi den kan/må bruges, og ikke fordi der skal bruges spillere for at stille hold.
Det er meget demotiverende, at der næsten altid er spillere fra højere rangerede hold med. I nogle tilfælde er der flere end tre spillere med, hvis der er spillere, der er “spillet fri” efter de almindelige op- og nedrykningsregler. I mange kampe (ja nærmest i alle de klubber hvor muligheden er for det) har vi spillet mod et hold, der har spillere med fra Kvindeserie Vest. Der er meget stor forskel i spillet fra Serie 2 til Kvindeserie Vest.
For et nyt hold som os er det virkeligt demotiverende, og vi føler ikke, at vi har en ærlig chance for at rykke op i Serie 1, når denne regel gælder.
Og reglen fremmer bestemt ikke tilgangen i pigefodbold. Hvis meningen er, at der skal fokuseres på tilgangen af flere piger og positiviteten af spillet, mener vi, at denne regel skal slettes.

Konsekvenser

Forventeligt mere jævnbyrdige kampe i Serie 2 og Serie 2.2 Kvinder.
Forventeligt færre afviklede kampe da klubber med flere hold ikke kan genbruge de op til tre spillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 11 fra Støvring IF

Playoffkampene i herrerækker afskaffes


Forslag

Det foreslås, at playoffkampene i herrer afskaffes.

Begrundelse

Der opnås større sportslig kontinuitet ved at afskaffe playoffkampene.
I seriefodbolden afgøres for mange af playoffkampene på, om det ene hold mangler den bedste spiller eller ej. Bedst illustreret ved sommerens playoffkampe, der var placeret i skolernes sommerferie, hvor mange allerede et halvt år forinden havde bestilt ferie.

Konsekvenser

Det bliver sværere at rykke op, og der er mindre risiko for at rykke ud.
Mindre udskiftning af holdene mellem rækkerne.
Der er behov for færre spilledage/runder.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 12 fra Støvring IF

Midtvejsombrydning for ungdom og senior afskaffes


Forslag

Det foreslås, at midtvejsombrydningen for ungdom og senior afskaffes – både forår og efterår.

Begrundelse

Midtvejsombrydningen besværliggør en langsigtet planlægning for såvel kampfordelere, trænere som spillere.
Hvis man fra midten/starten af august kender det fulde turneringsprogram, kan både spillere og eventuelt trænere planlægge ferie, rejser m.m.
Man kan stå med en lejrskole, og dermed er mere eller mindre et helt hold væk til ugen efter uden at vide, hvem man skal møde og om en flytning er mulig, både på grund af modstanderens kampprogram og plads på anlægget (lys m.m.).

Konsekvenser

Bedre mulighed for planlægning for klubberne (kampfordelere, trænere og spillere).
Bedre tid til afvikling af kampene, da der ikke går tid fra til ombrydning og påsætning af tider til kampprogram efter ombrydningen.
Muligheden for at få ”ryddet op” i puljer med udtrækninger bortfalder.
Muligheden for at få indplaceret nye hold ifm. ombrydningen bortfalder.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 13 fra Stidsholt IF

ændret afvikling af u17 drengerækken


Forslag

Det foreslås, at midtvejsombrydningen for U17 Drenge afskaffes, og at der i stedet laves puljer på 10-12 hold.

Begrundelse

I U17-årgangens laveste niveauer forekommer der tit mange holdudtrækninger efter, kampprogrammet er blevet fastlagt. Det er ofte grundet i, at rigtigt mange fodboldspillere i denne årgang flytter på efterskole i 9. eller 10. klasse, og så kan mindre klubber ikke stille hold.
Dette medfører tit, at der er mange udfordringer med at få planlagt et holdbart turneringsprogram med nok antal kampe og nok antal hold. Flere gange bliver nogle puljer også nødt til at få lavet et helt nyt kampprogram efter, 1. spillerunde er afviklet, da holdantallet i en pulje måske er kommet ned på blot 3 eller 4 hold. Det kan betyde, at alle hold dermed skal spille 3 kampe imod hinanden i stedet for tidligere 2 gange for at få nok antal kampe i alt.
Vi foreslår i stedet, at der laves store puljestørrelser i U17 Drenges laveste niveauer på 10-12 hold, hvor hvert hold så blot møder hinanden én gang.

Konsekvenser

Kampprogrammet bliver ikke så hårdt ramt af 1-2 holdudtrækninger.
Kampfordelerne vil ikke blive belastet af midtvejsombrydning allerede fire uger efter turneringsstart og heller ikke af det ekstra arbejde, der er, når der kommer et helt nyt kampprogram kort før turneringsstart eller nogle gange kort efter turneringsstart pga. udtrækninger.
Muligheden for at få ”ryddet op” i puljer med udtrækninger bortfalder.
Muligheden for at få indplaceret nye hold ifm. ombrydningen bortfalder.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 14 fra Støvring IF

U16 Drengerækken afskaffes

Forslag

Det foreslås, at U16 Drenge fjernes som årgang, og dermed bliver U17 Drenge igen en toårig årgang.

Begrundelse

I de senere år er flere og flere fodboldspillere taget på efterskole. Isoleret set er det ikke et problem i U16 Drenge, idet hovedparten af spillerne først gør det i U17-alderen.
For den samlede gruppe U16/U17 Drenge er problemstillingen dog markant.
Når en stor gruppe spillere er taget på efterskole, står der ofte et halvt hold tilbage af U17-drengene. De har reelt ikke noget sted at spille. Nogle kan måske spille som halvårsspillere i U16, mens man typisk vil foreslå, at den resterende del kan spille U19.
Det har den negative konsekvens, at de spillere, der er taget på efterskole og eventuelt kan deltage i kampe, når de er hjemme, ikke har et U17-hold, de kan spille på. De vil således ofte være sværere at få i gang igen i klubben, når de kommer tilbage fra efterskolen.
Samtidig vil U17-spillere i U19 give et for stort aldersmæssigt spring, og det vil ofte betyde frafald af de resterende U17-spillere.
Ser man på U16/U17 som en samlet gruppe (det der førhen hed junior), vil det give langt større sammenhængskraft, frem for at isolere årgangene og sige, at "der ikke er et problem i U16", for det er der ikke isoleret set, men det er der i den samlede gruppering U16/U17.

Konsekvenser

En sammenlægning vil mindske frafaldet og have den positive sidegevinst, at flere vil blive fastholdt frem til og med U19.
Klubberne mister muligheden for at kunne tilmelde hold i U16-årgangen.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020, og i indefodbold og futsal fra 2020/2021.Forslag 15 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Kun Liga 1 i U16 Piger

Nuværende årgange i pigeungdom:
U13 Piger
U14 Piger
U15 Piger
U16 Piger
U18 Piger

Det foreslås at fastholde ovennævnte årgange, men i U16 Piger vil der kun blive udbudt Liga 1 som ansøgningsrække med maks. 16 hold.

Begrundelse

Vi ønsker flere hold i U15 og U18 Piger.
Antallet af tilmeldte hold i U18 Piger er nået et kritisk punkt, og for at opnå mere jævnbyrdige kampe (mulighed for flere niveauer) og mere acceptable kørselsafstande stilles dette forslag.
Der er for få hold i U18 Piger til at lave en god turnering, og det betyder, at for mange ungdomsspillere rykker op for at spille senior for tidligt.

Konsekvenser

Aldersspredningen i U18 vil blive udvidet.
Flere hold i U15 og U18 Piger og dermed flere muligheder for at lave en bedre turnering med bedre matchning og kortere kørselsafstande.
I U18 Piger kan der fremover ikke anvendes 1. års seniorer, men der kan fortsat anvendes op til tre halvårsspillere.
Klubberne mister muligheden for at tilmelde sig U16 Piger – dog kan der ansøges om deltagelse i U16 Piger Liga 1.
DBU Jyllands Ungdomsudvalg bemyndiges til at udarbejde turneringsbestemmelser og ombrydningsmodel for rækken.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 16 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Færre hold i U19 Drenge Liga 1


Forslag

Nuværende antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 24 hold

Forslag til antal hold:
U19 Drenge Liga 1: 16 hold

Begrundelse

Der har været et faldende antal ansøgere i de senere år (i 2019 var der ikke nok jyske ansøgere til at få rækken fyldt op).
Det betyder, at hold er udtaget til rækken uden at have den fornødne kvalitet.

Konsekvenser

Færre hold på øverste DBU Jylland-niveau i U19 Drenge.
Højere kvalitet i øverste DBU Jylland-niveau.
Flere, bedre hold på næstøverste DBU Jylland-niveau.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft med virkning fra efterårsturneringen 2020.Forslag 17 fra Dybbøl IU

Ekstraordinær dispensation i 11-mands ungdoms laveste niveau


Forslag

Det skal være muligt for en klub at få en dispensation til at spille ulovligt på laveste niveau i 11-mands ungdom.

Rammer:
Dispensation skal kunne gives til hold, hvor det ikke ellers er muligt at samle nok spillere til et hold.
De ulovlige spillere kan hentes fra højere rangerede hold i samme årgang eller fra klubbens nærmeste ældre årgang.
Ved tildeling af dispensationen, efter ansøgning, fratages holdet muligheden for at rykke op.
Dispensationsholdet skal ved en målforskel på 3 mål tage en dispensationsspiller ud, som vi kender det fra reglen om en ekstra spiller på banen.

Begrundelse

Det ønskes at fastholde flere spillere og hold og at få flere i gang med at spille fodbold.
For mange kampe bliver aflyst, fordi et hold lige mangler de sidste spillere for at kunne stille hold.
Man skal i DBU-app’en kunne se dispensationsmeddelelsen, og derudover skal det oplyses til modstander inden hver kamp.

Konsekvenser

Forventeligt flere afviklede kampe, da flere klubber får mulighed for at stille hold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i fra forårsturneringen 2020.Forslag 18 fra Dybbøl IU

LOVLIGGØRELSE AF ULOVLIGE SPILLERE I 11-mands ungdomS LAVESTE NIVEAU


Forslag

Det skal være muligt at anvende ikke-spilleberettigede spillere til kampe i 11-mands ungdoms laveste niveau.

Rammer:
Det skal minimum 2  timer før en kamp meddeles DBU Jylland samt modstanderhold, at man stiller med ulovlige spillere for at kunne stille hold.
Konsekvensen er, at det hold, der spiller ulovligt, taber 3-0, men kampen afvikles frem for at blive aflyst, hvilket er i alle klubbers interesse.
Hvis det hold, der spiller ulovligt, kommer foran med 3 mål, skal en ulovlig spiller tages ud, og yderligere en ulovlig spiller skal tages ud ved målforskel på 6 mål og tilsvarende gælder ved 9 mål.

Begrundelse

Det ønskes at give flere muligheder for at kunne få kampe gennemført, også med ulovlige spillere.
For mange kampe bliver aflyst, fordi et hold lige mangler de sidste spillere for at kunne stille hold.

Konsekvenser

Forventeligt flere afviklede kampe, da flere klubber får mulighed for at stille hold.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i fra forårsturneringen 2020.Forslag 19 fra DBU Jyllands seniorudvalg

Fleksibel spilleranvendelse i laveste serierækker


Forslag

Det skal være muligt at anvende ikke-spilleberettigede spillere til kampe i Serie 2 og 2.2 Kvinder samt i Serie 5 og 6.

Rammer:
Det skal minimum 2 timer før kampen meddeles til modstander (telefonisk) samt DBU Jylland (pr. mail), at man anvender ikke-spilleberettigede spillere.
Dermed taberdømmes man 0-3, og får en udeblivelsesmarkering, men der tilskrives ikke bøde.
I mailen til DBU Jylland skal fremgå, hvilke(n) ikke-spilleberettigede spiller(e), der anvendes.
De ikke-spilleberettigede spillere kan være spillere fra egen klub, der ikke er løst til nedrykning eller spillere fra andre klubber.
En spiller, der er ramt af karantæne på et andet hold, kan ikke anvendes.
Der kan stadig tildeles karantæne til begge holds spillere.
Holdkort skal udfyldes med de spillere, der deltager på lovlig vis.

Begrundelse

Det ønskes at give holdene i de laveste seniorrækker mulighed for at gennemføre kampe med ikke-spilleberettigede spillere som et alternativ til en kamp, der ellers må aflyses.

Konsekvenser

Forventeligt flere afviklede kampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i fra forårsturneringen 2020.Forslag 20 fra Nørresundby FB og Støvring IF

DBU Jyllands datoplaner


Forslag

Der må ikke planlægges kampe i skolernes sommerferie.
Torsdagen inden sommerferien er sidste mulighed for påsætning af kampe.
Efterårsturneringen må tidligst starte i uge 33 (i 2020 16. august) med midtuge-kamp onsdag den 26. august og turneringen forlænges med en uge i november.
Alternativt foreslås to midtugekampe i efteråret, og dermed undgås forlængelsen i november (onsdag den 9. september vil være den ekstra runde).

Begrundelse

Såvel JM-kampe som playoffkampe, der ligger i første weekend af sommerferien, spilles ofte med decimerede hold, idet mange familier har planlagt og bestilt sommerferie med afgang allerede fredag, når skolebørnene får sommerferie.
Det er svært at få kampe i første runde (uge 32) afviklet grundet ferie og lignende. Mange er først tilbage fra ferie lige inden skolestarten i uge 33.
Med det stigende antal kunstgræsbaner bør der kunne planlægges kampe i marts og november som alternativ. Dette ses jo allerede i en del af seniorrækkerne samt i mange ungdomsrækker (med 8 hold). 6-holdspuljer kan sagtens starte primo april i stedet for medio april.

Konsekvenser

Tidligere opstart på og afslutning af forårsturneringen.
Senere opstart i august og dermed knap så presset sæsonstart.
Senere sæsonafslutning og/eller en-to midtugekamp(e).

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 21 fra Nørresundby FB

Afskaffelse af fast spilletidspunkt i sidste seriespillerunde


Forslag

Det foreslås, at § 22.6 udgår af turneringsreglementet.
For senior ligger kampene i sidste spillerunde fast og afvikles på følgende tidspunkter (undtaget herfra er dog Herre Serie 5 og 6 samt Kvinde Serie 1 og 2, der ikke har fast afviklingstidspunkt):

Forår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl. 13.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1.
søndag kl. 11.00: Herre Serie 4.
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til tidligere.

Efterår:
lørdag kl. 13.30: Herre Serie 2 og Serie 3.
søndag kl. 13.30: Herre Jyllandsserien og Serie 1 samt Kvindeserie Vest og Jyllandsserien Kvinder.
søndag kl. 11.00: Herre Serie 4.
Ved enighed klubberne imellem kan kampe i sidste spillerunde flyttes til tidligere.

Begrundelse

Reglen om fast spilletidspunkt har overlevet sig selv, og mange kampe bliver allerede flyttet til tidligere.

Konsekvenser

Klubbernes kampfordelere påsætter selv spilletidspunkt som ved alle øvrige turneringskampe.
Risiko for, at der placeres så mange kampe om lørdagen, så der ikke kan stilles dommere til alle kampe.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 22 fra Thorsø/Tungelund IF

Pointgivning i forhold til udgåede hold


Forslag

Nuværende tekst:
§ 11.10 Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.11 Udgår et hold efter 4. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

I rækker, hvor der spilles 5 eller færre kampe, gælder følgende:
§ 11.12 Udgår et hold inden holdets 3. kamp i turneringen, annulleres samtlige holdets kampe, og holdet optræder ikke i stillingsoversigten.
§ 11.13 Udgår et hold efter 3. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore, og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3.

Det foreslås, at der sker en ændring til følgende:
Uanset hvornår et hold udgår, vil alle resultater for det udgåede hold blive annulleret.
Såvel spillede som ikke spillede kampe vil udgå af turneringsplanen.

Begrundelse

Den nuværende regel synes uretfærdig, da nogle hold får tre gratis point og 3-0 i målscore efter en udtrækning, mens andre hold måske har tabt til det udtrukne hold.

Konsekvenser

Hvis et hold udtrækker sig, vil alle det udtrukne holds kampe udgå – både de spillede og ikke spillede kampe.
Risiko for at der kan vendes op og ned på holdenes placering i puljen, hvis et hold udtrækker sig i slutningen af turneringen.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020.Forslag 23 fra Tjørring IF Fodbold

klare retningslinjer i disciplinærsager


Forslag

Der ønskes klare retningslinjer for, hvornår § 46.5 ikke kun kan, men skal anvendes.

Nuværende tekst i § 46.5:
DBU Jylland kan dispensere og tage sager op efter udløbet af tidsfristerne.

Begrundelse

Vi kom i forbindelse med sidste spillerunde i Serie 3 i foråret 2019 (ordinær turnering) i besiddelse af oplysninger, der dokumenterede, at et af modstanderholdene ulovligt havde benyttet mindst to ulovlige spillere i flere kampe.
Tjørring IF Fodbold nedlagde protest, men efter afvisning af denne, og en DBU Jylland-medarbejder har skrevet, at man ikke anvender § 46.5 på trods af muligheden for dette, samt man tydeligvis ikke ønsker at behandle dele af protesten, der var indsendt rettidigt, vil vi foreslå, at der nedskrives helt klare retningslinjer for, hvornår § 46.5 ikke kun kan, men skal anvendes, og hvornår den ikke skal. Dette for at det ikke er en ”fra gang til gang”-vurdering.

Ligeledes vil vi gerne, at der i op til 12-18 måneder efter en ulovlig forseelse kan sanktioneres mod forbrydende klub. Det kan være i form af en mærkbar bøde eller f.eks. en pointmæssig straf.

Konsekvenser

Klare retningslinjer for anvendelse af § 46.5 for DBU Jyllands disciplinære instanser samt klubber.
Manglende mulighed for DBU Jyllands disciplinære instanser for at behandle sager individuelt.

Reglen er den samme over hele Danmark, og en evt. vedtagelse på delegeretmødet medfører, at DBU Jylland skal forsøge at overbevise de øvrige lokalunioner om, at ”Fælles turneringsregler” skal ændres. Såfremt der ikke er opbakning fra de andre lokalunioner og fra DBU til en ændring af ”Fælles turneringsregler”, skal DBU Jylland ansøge om at få en særregel på området.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra efterårsturneringen 2020.Forslag 24 fra DBU Jyllands ungdomsudvalg

Anvendelse af 1. års seniorer i U19 Drenge Liga 2


Forslag

Nuværende tekst i § 8.2:
I U19 Drenge Kvalifikation, U19 Liga 2, Liga 3 og Liga 4 samt for de hold, der rykker op i U19 Liga 2 (forår) kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe.
Fleksibilitetsreglen gælder også for disse 1. års seniorer efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.

Forslag til ny tekst i § 8.2:
I U19 Drenge Kvalifikation, U19 Liga 2, Liga 3 og Liga 4 kan – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom – anvendes spillere (1. års seniorer), som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe. Der kan max. anvendes 5 spillere pr. kamp, som er født i året før U19 Drenges almindelige aldersgruppe.
Fleksibilitetsreglen gælder også for disse 1. års seniorer efter de vilkår, der er angivet i § 19.3.

Begrundelse

Det ønskes, at alle hold i Liga 2 i forårets turnering spiller efter de samme regler.
Som reglerne er nu, er det holdets placering i efterårets turnering, der er afgørende for, om et Liga 2-hold i forårets turnering må anvende 1. års seniorer.

Konsekvenser

Alle hold i U19 Drenge Liga 2 spiller efter de samme regler og må anvende 1. års seniorer.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020.Forslag 25 fra DBU Jyllands bestyrelse

Nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de 2 sidste kampe


Forslag

Tilføjelse til § 19.13:
For halvårsspillere og 1. års seniorer gælder den skærpelse, at disse spillere ved nedrykning i en af de to sidste kampe for det yngre hold, skal have deltaget i det angivne antal kampe inden de to sidste kampe – det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget.

Begrundelse

De skærpede krav, om at spilleren fysisk skal have spillet det krævede antal kampe, ønskes indført ved nedrykning af halvårsspillere og 1. års seniorer i de to sidste kampe.

Konsekvenser

Harmonisering af de skærpede krav for nedrykning af for gamle spillere, så de samme regler gælder uanset, om der er tale om anvendelse af fleksibilitetsreglen eller ej.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020.Forslag 26 fra DBU Jyllands bestyrelse

Udvidelse af fleksibilitetsreglen


Forslag

Nuværende tekst i § 19.3:
Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for halvårsspillere og 1. års seniorer, der i henhold til §§ 8.1, 8.2 og 8.3 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang.

Forslag til tilføjelse til § 19.3:
Hvis klubben ikke har et hold i halvårsspillerens egen årgang, betragtes den yngre årgang som spillerens årgang, og halvårsspilleren må benyttes på denne årgang og på ét højere rangerende hold i klubbens årgange herover.

Begrundelse

Det ønskes at give halvårsspillere mulighed for at spille fleksibelt mellem to hold, også selvom klubben ikke har et hold i spillerens årgang.

Konsekvenser

Yderligere fleksibilitet for anvendelse af halvårsspillere.

Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft fra forårsturneringen 2020, og i indefodbold og futsal fra 2020/2021.Forslag 27 fra DBU Jyllands bestyrelse

Indførelse af solidarisk uddannelsespulje


Forslag

Alle medlemsklubber opkræves én gang årligt et beløb til en solidarisk uddannelsespulje benævnt ”Klubbernes Uddannelsespulje”, hvorefter alle medlemsklubberne tilbydes disse uddannelser (C-uddannelsen, dommergrundkurser og IT-introkurser) uden yderligere afregning.

Begrundelse

Formålet er:

 • At få flere uddannede børnetrænere (C-uddannelse)
  Vi ønsker at motivere klubber med børne og ungdomsfodbold til inden for en årrække at uddanne klubbens børnetrænere og have min. én uddannet børne- og ungdomstræner med en C-træner-licens, fordi vi ved at Træneren er Nøglen til fastholdelse og rekruttering af spillere.
 • At få flere uddannede dommere (Dommergrundkursus)
  Vi ønsker at alle klubber, som anvender autoriserede dommere, bidrager til at have tilstrækkelig antal kvalificerede dommere til at dømme vore kampe.
 • At servicere alle klubbens børne- og ungdomstrænere
  Vi ønsker at fremsende ugentlige træningsprogrammer og gode råd i trænerarbejdet til alle trænere i klubben fra U6-U19, herunder holdninger til børnefodbolden, til forældre m.v.
 • At introducere klubberne til mulighederne på IT-området
  Vi ønsker at lette klubbens administrative arbejde og bl.a. sikre at alle kontingent-kroner kommer i klubkassen – let og smertefrit ved den rigtige anvendelse af vore systemer.

Konsekvenser

 • at alle klubber opkræves et solidarisk beløb - en gang årligt - beløbet opkræves pr. medlem i klubben (kr. 20)
 • at betalingen dækker alle de med uddannelsen og den udvidede service forbundne omkostninger (DBU tilskud er modregnet)
 • at alle klubber herefter kan afholde gratis kurser ud fra nogle aftalte rammer (min. antal kursister, bespisning m.v.)
 • at alle klubber herefter gratis kan sende deltagere på de nævnte kursustyper i andre klubber
 • at alle klubber, der afholder C-kurser modtager tilskud på op til kr. 2.500/kr. 3.500 pr. kursus til bespisning af kursister
 • at et årligt overskud/underskud i Uddannelsespuljen reguleres i opkrævningen for det kommende år (saldo-overførsel)
 • at denne ordning ikke ændrer på klubbens muligheder for at få kommunalt tilskud (hvis denne mulighed er til stede i kommunen)
 • at hver klub løbende kan modtage en specifikation over faktiske afholdte kurser/kursister - incl. det normale kursusgebyr (til brug for refusion fra kommunen). Se eksempel nedenfor.

Eksempel: En klub med f.eks. 200 medlemmer betaler kr. 4.000 til den solidariske uddannelsespulje (200 x kr. 20).
Hvis der afholdes kurser eller kursistdeltagelse for kr. 3.000 vil klubben - såfremt der er kommunalt tilskud – kunne søge tilskud med baggrund i kr. 3.000.
Hvis der afholdes kurser eller kursistdeltagelse for kr. 6.000 vil klubben - såfremt der er kommunalt tilskud – kunne søge tilskud, jf. betalingen på kr. 4.000.

NB. Der gælder særlige forhold for skoler og efterskoler (medlemsklubber) for så vidt angår antal gratis kurser og kursister.
Dommergrundkursus - deltagelse, hvor personen ikke er medlem af en fodboldklub: Den enkelte kursist betaler kr. 1.000 i depositum, som refunderes, når dommeren har dømt 20 kampe.


Tidsperspektiv

Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet 11. januar 2020.