Idrættens miljøkodeks

- og fodboldens egne problemstillinger

DBU har tilsluttet sig Danmarks Idræts-Forbunds fælles miljøkodeks.

Organisationen DBU skal derfor tilstræbe, at fodbold spilles under så miljøvenlige forhold som muligt.

DBUs eget, supplerende miljøkodeks er vedtaget for at synliggøre fodboldspillets egne specielle miljøproblemstillinger.

Det sker også for at understøtte miljøarbejdet i DBU, lokalunionerne og fodboldklubberne med henblik på hensynsfuld benyttelse af naturen, ressourcerne og de fysiske rammer.

Og ligeledes for at udbrede forståelsen hos den enkelte spiller, træner og leder for at fodboldspillet primært udøves på et stykke plejet natur, som de bør tage videst mulige hensyn til

DBU arbejder således for at bevare dansk fodbold som en naturbetinget græssport, der udøves på et stykke plejet natur – typisk den rektangulære fodboldbane af naturgræs omkring standardstørrelsen 68 gange 105 meter.

Hensynet til det danske klima - og dermed vækstbetingelserne for græs - gør det imidlertid nødvendigt at supplere fodboldspillet udendørs og på naturgræs med spil i haller, på grusbaner og på kunstgræsbaner fra det sene efterår til det tidligere forår.

DBU opstiller hermed de spillereglerretningslinier og holdninger, der skal gælde for fodboldspillet og fodboldspillernes omgang med naturen under fodboldudøvelsen, men som også skal ses som alment ønskværdige holdninger i det danske samfunds generelle omgang med og anvendelse af naturen.


Spillernes sikkerhed
- prioriteres højest.

Det betyder, at fodboldbaner skal være plane, jævne, bløde at falde på og til i rimeligt omfang at stå fast på. Det er indenfor dette idealforum, DBUs miljøarbejde har sit udgangspunkt.


Sikring af fodboldens udfoldelsesmuligheder
- gennem hensynsfuld omgang med naturen og nødvendige miljøhensyn


Alt fodboldspil slider på banen, men fodboldspillerne skal lære at tage hensyn til den plejede natur, som de træner og spiller deres kampe på.

Hensynet kan bestå i

  • at acceptere højere græshøjde i sæsonstarten, 
  • at træde løse græstotter ned igen, 
  • at henlægge opvarmnings- og træningsøvelser til de mindst udsatte områder af fodboldbanen, 
  • at benytte flytbare mål eller på anden måde fordele slid ved at udnytte mulighederne for at træne på lidt længere eller kortere bane end kampbanen, 
  • at hyppigt vende og flytte baner, 
  • og under særlige vejrforhold at undlade træning og spil under særlige vejrforhold, 
  • eller At henlægge træning og kampe til kunstgræs- eller grusbaner. 

Dertil kommer udarbejdelse af gode pleje- og vedligeholdelsesplaner for fodboldbanerne, der giver græsset de bedste vækstmuligheder og med et gødnings- og vandforbrug, der er afstemt med græssets optagelses- og omsætningsevne


Energiforbrug og forurening skal begrænses
- gennem reduktion i vand- og el-forbrug samt begrænsning af transport af spillere og tilskuere

Målet er, at der overalt i Danmark skal findes fodboldklubber inden for kort geografisk afstand. Det vil i sig selv begrænse transportvejene til fodboldtræning.

En anden hensigt er, at flest mulige fodboldspillere deltager i flest mulige turneringer. Disse turneringer skal for langt hovedpartens vedkommende arrangeres gennem lokalunionerne på baggrund af en fornuftig kombination af nærheds- og jævnbyrdighedskriterier.

Kampene skal typisk afvikles indenfor et begrænset geografisk område for dermed at begrænse transportvejene, og dermed er det nødvendigt at holde antallet af landsdækkende turneringer på et minimum.

Dertil kommer en målsætning om størst mulig fodboldaktivitet hele året for alle.

Konsekvensen er til gengæld fodboldaktivitet på tidspunkter af døgnet uden naturligt dagslys og derfor på el-oplyste baner. Brug af elektrisk oplyste baner skal tilrettelægges, så der er en særlig høj intensitetsgrad i form af maksimale træningsophold og kun få, mindre pauser mellem de enkelte gruppers brug af banen.

Udgangspunktet for gødning og vanding er, at det skal give græsset de bedst mulige vækstbetingelser.

Derfor skal det totale gødningsforbrug afstemmes med de lokale jordbundsforhold, minimeres mest muligt og tilførslen tilrettelægges over perioder, således at udnyttelsen giver størst mulig græsvækst, bedst mulig forebyggelse af slid og mindst mulig nedsivning og dermed vandforurening.

Tilsvarende skal vanding begrænses mest muligt og tilrettelægges, så der opnås højest mulige udnyttelsesgrad af den vandtilførte vandmængde til ny græsvækst.
 

Kendskab til miljørigtig fodboldaktivitet
- miljøbevidstheden skal styrkes gennem informations- og oplysningsmateriale

Viden – og især ny viden - skal forsøges formidlet til de, der passer og plejer græsfodboldbanerne, og til de, der tilrettelægger og styrer fodboldaktiviteterne i de enkelte klubber.

Denne formidling skal dels ske gennem udarbejdelse og udsendelse af skriftlig dokumentation, informations- og oplysningsmateriale som dels ved at tage miljørigtig omgang med i træner- og lederuddannelse.

Målet er, at den enkelte spiller, træner og leder – og for børn og unge også deres forældre – bliver bevidste om, at de dyrker deres fodbold på et stykke plejet natur, som de skal tage hensyn til. Miljørigtig adfærd og hensyntagen skal inddrages i fodboldklubbernes instruktion og understøttes af let tilgængeligt og alderstilpasset informations- og oplysningsmateriale udarbejdet og formidlet af DBU.